ناصری, لطفعلی

دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - بررسی ویژگی‌های آناتومیکی و مورفولوژیکی مرتبط با مقاومت به خشکی در برگ 30 رقم زیتون

The olive (Olea europaea L.) tree is one of the most characteristic tree crops from the Mediterranean basin that they are frequently subjected to prolonged drought periods. Olive tree is able to tolerate the low availability of water in the soil by means of morphoanatomical and physiological adaptations. This experiment was conducted based on completely randomized design with three replications...

[ 2 ] - مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی

گردو یکی از مهم­ترین محصولات خشکباری ایران می­باشد. برای داشتن یک تولید مناسب و اقتصادی در باغ­های بذری از قبل کاشته شده این محصول، تنها گزینه سریع­ و باصرفه­ ممکن جهت اصلاح درختان بذری، اجرای عملیات پیوند از طریق تعویض تاج یا سرشاخه­کاری با ارقام اصلاح شده روز دنیا می­باشد. اینپژوهش با هدفتعیین زمان مناسب پیوند گردو طی دو زمان فروردین و اردیبهشت ماه در سال­های 91-1390و انجام روش پیوند جانبی تغ...

[ 3 ] - تأثیر کیتوسان بر پرآوری درون شیشه‌ای انگور رقم ‘بی‌دانه قرمز’

در پژوهش حاضر، اثر غلظت‌های مختلف کیتوسان (صفر، 10، 20، 40 و 80 میلی‌گرم در لیتر محیط کشت) با وزن مولکولی پایین، در پرآوری دورن شیشه‌ای انگور ‘بی‌دانة قرمز’ بررسی شد. سی روز پس از استقرار، شاخساره‌های طویل‌شده روی محیط کشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر بنزیل آمینوپورین  (BAP)و 1/0 میلی‌گرم در لیتر اسید ایندول بوتیریک (IBA) و غلظت‌های مختلف کیتوسان در قالب طرح کاملاً تصادفی ب...

[ 4 ] - Improvement of In vitro Proliferation of Apple (Malus domestica Borkh.) by Enriched Nano Chelated Iron Fertilizer

Nano-fertilizers can increase value of products in agriculture. Iron plays many important and essential roles in plant growth and development as compared to other micronutrients. In the present study, effects of different levels of enriched nano chelated Iron fertilizer (25, 50, 100, and 200 mg l-1)  were investigated in comparison with the common Iron (FeSO4.7H2O) on in vitro proliferation of ...

[ 5 ] - اثر محیط کشت پایه، تنظیم‌کننده‌های رشد و بستر کشت بر ریزازدیادی پایه گلابی نیمه‌پاکوتاه کننده پیرودوارف (Pyrodwarf)

پایه گلابی پیرودوآرف (Pyrodwarf) از جمله پایه‌های نیمه‌پاکوتاه کننده می‌باشد که به دلیل داشتن مزایای متعدد مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بهینه‌سازی شرایط ازدیاد درون شیشه‌ای پایه گلابی پیرودوارف (Pyrodwarf) و بررسی اثر محیط‌های کشت پایه، ترکیبات مختلف تنظیم‌کننده رشد گیاهی بر پرآوری و ریشه‌زایی این پایه انجام شد. در آزمایش اول، اثر پنج نوع محیط کشت پایه شامل: MS، 1.5MS، 2MS، WPM و ...

[ 6 ] - تأثیر نانونقره بر آلودگی باکتریایی و شاخص‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام GN15 کشت بافتی

نانوتکنولوژی توانسته راهگشای روش­های نوینی در علوم گیاهی و تحقیقات کشاورزی باشد. این تحقیق به­منظور بررسی اثرات نانونقره در 4 غلظت (صفر (شاهد)، 100، 150 و 200 میلی­گرم بر لیتر) و 8 تکرار، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی، بر درصد زنده­مانی، آلودگی­ باکتریایی و شاخص­های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ریزنمونه­های بادام GN15، در دانشگاه ارومیه، اجرا شد. جوانه انتهایی بادام رشدیافته در محیط کشت MS حاوی ...

[ 7 ] - تأثیر مواد بافری و آنتی‌اکسیدانی بر شاخص رشد و خصوصیات بیوشیمیایی ریشه‌های مویین زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.)

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.977.98.6.1578.41 اسید رزمارینیک به‌عنوان یکی از مهمترین پلی‌فنل‌ها شناخته شده است که یک استر از کافئیک اسید و 3 و4- دی هیدروکسی فنیل لاکتیک اسید می‌باشد و به‌عنوان آنتی‌اکسیدان از طریق تأثیر به‌وسیله ترکیب ضدسرطانی دوکسوروبیسین، القای آسیب به DNA را به‌طور معنی‌داری کاهش می‌دهد. ریشه‌های مویین زرین...