بهمن حسینی

دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

[ 1 ] - بررسی عامل‌های مؤثر در القای ریشۀ موئین و افزایش میزان رزمارینیک‌اسید زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss)

زرین­گیاه یا همان بادرنجبویۀ دنایی با نام علمی Dracocephalum kotschyi متعلق به تیرۀ نعناعیان و جنس بادرشبو (Dracocephalum) است که به علت پراکنش گستردۀ آن در ایران با نام­های چندی از آن یاد می­شود. ترکیب‌های فلاونوئید موجود در زرین­ گیاه، خاصیت ضدسرطانی دارد و استفاده از روش­های مختلف مانند تولید ریشه­های موئین می‌تواند به تولید ترکیب‌هایی با ارزش دارویی بالا کمک کند. در این بررسی تأثیر چهار نوع...

[ 2 ] - بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر باززایی مستقیم شاخساره بذرالبنج مشبک

به منظور بررسی اثر چهار سطح هورمون Kin (صفر، یک، سه و پنج میلی­گرم در لیتر) در ترکیب با سه سطح IAA (صفر، 5/0 و یک میلی­گرم در لیتر) بر باززایی مستقیم ریزنمونه­های گره، کوتیلدن، هیپوکوتیل و نوک شاخساره در شرایط درون­شیشه­ای، تحقیقی در آزمایشگاه کشت بافت شرکت دانش بنیان اروم زیست تاک در سال 1392 انجام گردید. حداکثر القای جوانه (062/41 در هر ریزنمونه) از ریزنمونه نوک شاخساره و حداکثر باززایی شاخه ...

[ 3 ] - بهینه‌سازی شرایط کشت بافت برای ریزازدیادی پایه سیب MM111

فن­آوری کشت بافت گیاهی برای تکثیر گیاهان در سطح وسیع استفاده می­شود. ازدیاد پایه سیب MM111 به روش کشت بافت اغلب باعث تولید گیاهانی با رشد سریع می­شود. پژوهش حاضر با هدف بهینه­سازی شرایط ازدیاد درون شیشه­ای پایه­ سیب MM111 و بررسی اثر محیط­های کشت پایه، تنظیم­کننده­های رشد گیاهی مختلف بر پرآوری و ریشه­زایی این پایه در قالب سه آزمایش جداگانه انجام گردید. در آزمایش اول، اثر پنج نوع محیط کشت پایه، ...

[ 4 ] - پاسخ‌‌های فیزیولوژیکی و سیتوژنتیکی سه نژادگان انگور در پاسخ به تنش سرما در شرایط درون شیشه‌‌ای

تنش سرما و یخبندان موجب تغییر در فرایند‌‌های فیزیولوژیکی و زیست‌‌شیمایی گیاه می‌‌شود. نژادگان‌‌های مختلف انگور واکنش‌‌های متفاوتی نسبت به سرما دارند و بنابراین انتخاب نژادگان‌‌های متحمل، مؤثرترین روش برای اجتناب از خسارت سرما به‌‌شمار می‌‌رود. استفاده از کشت درون شیشه‌‌ای، از روش‌‌های کارآمد جهت گزینش گیاهان متحمل به سرما می‌‌باشد. در پژوهش حاضر پس از تولید پینه از گره‌‌های شاخه‌‌های یک‌‌ساله ج...

[ 5 ] - ارزیابی تنوع برخی از شاخص‌های فیتوشیمیایی عصاره برگ ژنوتیپ‌های مختلف گیاه زرشک (Berberis) در شمال غرب ایران

در این تحقیق برگ تعداد 28 ژنوتیپ از گیاه زرشک در اردیبهشت 1395 از شمال­غرب کشور جمع آوری گردید. نمونه­ها پس از عصاره­گیری با دستگاه اولتراسونیک، از نظر صفات فیتوشیمیایی فنول کل (روش فولین سیوکالتیو)، فلاونوئید کل (روش کلرید آلمینیوم)، کلروفیل a، b و کارتنوئید (روش لیچن تالر) و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی (روش FRAP و DPPH) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان فنول کل به‌ترت...

[ 6 ] - اثر ارتفاع و مراحل مختلف فنولوژیکی بر خصوصیات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی .Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss از ارتفاعات دنا

گیاه چویل متعلق به تیره چتریان و با نام علمی .(Schlecht.) Boiss.Ferulago angulata شناخته می­شود. با توجه به وﺟﻮد ﻣﻮﻧﻮﺗﺮپن‌های ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑنی ﻣﺜﻞ آﻟﻔﺎ-ﭘﻴﻨﻦ و ﺑﺘﺎ-ﭘﻴﻨﻦ، این گیاه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻄﺮﺳﺎزی و داروسازی کاربرد وسیعی دارد. به‌منظور ازریابی و مقایسه کمیت و کیفیت مواد موثره فیتوشیمیایی اسانس، گیاه مورد نظر از ارتفاعات مختلف (2500، 3000 و 3500 متر) و مراحل فنولوژیکی مختلف رویشی، گلدهی و بذرده...

[ 7 ] - بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مراحل مختلف رشد و رویشگاه‌های طبیعی و گلخانه‌ای

گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) متعلق به تیره نعنا است و اغلب به‌عنوان آنتی‌اکسیدان، ضدباکتری و مسکن در درمان عفونت‌های دیابتی استفاده می‌شود. در این تحقیق به‌منظور بررسی فیتوشیمیایی اسانس، گیاه در مراحل مختلف رشد از زیستگاه طبیعی و سپس مقایسه آن با شرایط گلخانه ای، برگ‌های گیاه در مراحل مختلف رویشی، گلدهی و رسیدگی بذر در بهار 1391 از منطقه آبخوان سبزوار واقع در استان خراسان رضو...

[ 8 ] - بررسی پراکنش و تنوع فیتوشیمیایی گونه های دارویی رز (Rosa spp.) در شمال غرب ایران

سابقه و هدف: گونه‌های مختلف جنس رز (Rosa spp.) از ارزشمند‌ترین جنس‌های دارویی موجود در خانواده رزاسه می‌باشند. گل‌ها و میوه‌های گونه‌های مختلف رز به دلیل برخورداری از انواع فلاونوئیدها، ویتامین‌ها و همچنین خصوصیات آنتی‌اکسیدانی، اهمیت زیادی در صنایع غذایی و دارویی دارند. پراکندگی جغرافیایی این گونه‌ها در اروپا، ترکیه، ایران، روسیه، افغانستان، پاکستان و عراق می‌باشد. کشور ایران از اصلی‌ترین مراک...

[ 9 ] - اثر القایی کیتوزان و کلشی‌سین بر تولید رزمارینیک اسید در ریشه مویین زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss)

زرین گیاه با نام علمی (Dracocephalum kotschyi Boiss) گیاهی علفی، چندساله و اندمیک ایران از خانواده نعناع است. تحقیقات اخیر دارویی نشان داده است که فلاونوئید متوکسی موجود در قسمت‌‌های مختلف گیاه خاصیت ضدسرطانی دارد. ریشه‌های مویین پس از تلقیح ریزنمونه برگی با سویه‌ 15834 باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز بدست آمد. در این مطالعه اثر محرکهای زیستی شامل محرک کلشی‌سین در غلظت‌های (0، 01/0، 03/0 و 05/0 ...

[ 10 ] - اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر باززایی مستقیم ریزنمونه نوک شاخه در چهار ژنوتیپ از گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

بابونه(Matricaria chamomilla L.) ، گیاه دارویی مشهور خانواده آستراسه است که نام آن در دارونامه‌های 26 کشور ذکر شده است. تحقیق حاضر به منظور شناسایی، بهترین نوع و ترکیب تنظیم‌کننده رشد در چهار توده بومی مورد مطالعه و همچنین تدوین دانش فنی کشت درون شیشه‌ای آن انجام گردید. در این آزمایش اثر دو نوع تنظیم‌کننده رشد شاملN6- Benzyl amino purine (BAP) و (TDZ) Thidiazuron در غلظت های (4/4 و 8/8 میکرومول...

[ 11 ] - اثرات القاء پلی‌پلوئیدی در شرایط درون شیشه‌ای بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نوروزک ((Salvia leriifolia Benth.

نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) گیاهی علفی و چندساله، متعلق به تیره نعناعیان که در سال‌های اخیر خواص مختلف دارویی این گیاه شناخته شده است. پلی‌پلوئیدی درون شیشه‌ای گیاهان دارویی در سال‌های اخیر یکی از موضوعات جالب توجه در بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی می‌باشند. بر این اساس، با استفاده از غلظت‌های مختلف کلشی‌سین (0، 05/0، 1/0، 2/0 و 5/0 درصد) در سه سطح زمانی 24، 48 و 72 ساعت، القای پلی‌پلوئیدی ...

[ 12 ] - بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم‎کننده رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر میزان القای کالوس، رویان‌زایی و باززایی شاخساره مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. gracile)

     مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgar ssp. gracile) از گیاهان دارویی متعلق به خانواده نعناعیان (Lamiaceae) می­باشد. ترکیب غالب اسانس آن را کارواکرول تشکیل می­دهد. در این تحقیق تأثیر غلظت­های مختلف 2,4-D در ترکیب با BAP بر روی کالوس­زایی ریزنمونه­های مختلف (کوتیلدون، هیپوکوتیل، گره، نوک شاخه و برگ) گیاه مرزنجوش بخارایی بررسی شد. اثر متقابل نوع محیط کشت در نوع ریزنمونه در سطح احتمال 1 درصد معنی­د...

[ 13 ] - تأثیر متیل جاسمونات بر رشد ریشه، خصوصیات بیوشیمیایی و بیان ژن هیوسیامین 6- بتا-هیدروکسیلاز در ریشه موئین گیاه بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.)

بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) سرشار از آلکالوئیدهای تروپانی هیوسیامین و اسکوپولامین می‌باشد که به‌طور وسیع در داروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینتحقیق به‌منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف (صفر، 50، 100 و 200 میکرومولار) متیل جاسمونات و مدت زمان تیمار 24 و 48 ساعت بر میزان رشد، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، میزان آلکالوئیدهای تروپانی و میزان بیان ژن هیوسیامین-6-بتا-هیدروکسیلاز (h6...

[ 14 ] - بررسی تأثیر تیمار کلشی‌سین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مواد مؤثره در نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

نوروزک (.Salvia leriifolia Bent) گیاهی علفی، چندساله، متعلق به تیره نعناع و بومی استان خراسان و سمنان می‌باشد که در سال‌های اخیر خواص مختلف دارویی این گیاه شناخته شده است. القاء پلی‌پلوئیدی به‌عنوان یک تکنیک مهم و کاربردی در اصلاح گیاهان دارویی و معطر است. به همین منظور برای بررسی تأثیر کلشی‌سین بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و ترکیب‌های شیمیایی گیاه نوروزک آزمایشی انجام شد. القاء پلی‌پل...

[ 15 ] - تأثیر عصاره مخمر بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تولید آلکالوئیدهای تروپانی در کشت ریشه‌های موئین بذر‌البنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.)

گونه‌های بنگ‌دانه (هیوسیاموس) ازجمله بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) منابع غنی آلکالوئیدهای تروپانی، عمدتاً هیوسیامین و اسکوپولامین می‌باشند که به‌دلیل اثرات گشاد کردن مردمک چشم، ضد اسپاسم، آنتی‌کولینرژیک، آرام‌بخش و مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌دلیل ساختار شیمیایی پیچیده، این آلکالوئیدها از منابع طبیعی به‌طور عمده گیاهان تیره سیب‌زمینی بدست می‌آیند. القاء مسیرهای بیوسنتزی متابو...

[ 16 ] - افزایش بیان دائم ژن کدئینون ردوکتاز در گیاه تراریخت شقایق الی‌فرا (Papaver somniferom L.)

امروزه گیاه Papaver somniferom L. به‌عنوان منبع تجاری آلکالوئیدهای ارزشمند مورفین و کدئین محسوب می‌شود. آنزیم کدئینون ردوکتاز (Codeinone reductase) با قابلیت تبدیل کدئینون به کدئین و مورفینون به مورفین از آنزیم‌های کلیدی جهت مهندسی متابولیک مسیر بیوسنتز این ترکیب‌ها محسوب می‌شود. در این تحقیق ابتدا بهینه‌سازی انتقال ژن از طریق Agrobacterium tumefaciens دارای پلاسمید pBI121 (حاوی ژن گزارشگر gus)...

[ 17 ] - تأثیر سطوح مختلف کلشی‌سین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زرین‌گیاه

القای پلی‌پلوئیدی یکی از ابزارهای مهم اصلاح گیاهان دارویی می‌باشد. چند برابر شدن کروموزوم‌ها در اثر پلی‌پلوئیدی باعث ایجاد تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و سیستم پرورش گیاهان شده و در نهایت موجب تولید یک ژنوتیپ جدید می‌گردد. در این تحقیق، تیمار مریستم انتهایی با غلظت‌های مختلف کلشی‌سین (صفر، 05/0 ، 1/0 ، 2/0 و 5/0 درصد وزنی به حجمی) در دو مرحله دو و چهار برگی گیاه دارویی زرین گیا...

[ 18 ] - تاثیر بنزیل آدنین و ایندول استیک اسید بر امکان نجات جنین نتاج حاصل از تلاقی ارقام انگور عسکری و رابی سیدلس

مصرف‌کنندگان در سراسر جهان به طور فزآینده انگورهای رومیزی بیدانه را ترجیح می‌دهند. از این رو، هدف برنامه‌های اصلاح انگور در راستای توسعه ارقام جدید بیدانه با کیفیت میوه بهتر، حبه درشت‌تر و عملکرد بالا می‌باشد. در این پژوهش تاثیر محلول‌پاشی بنزیل‌آدنین در مرحله قبل از گل‌دهی و ایندول‌استیک اسید موجود در محیط کشت بر نجات جنین هیبرید عسکری × رابی‌سیدلس مورد بررسی قرار گرفت. محلول‌پاشی بنزیل‌آدنین ...

[ 19 ] - بررسی تأثیر نوع ریزنمونه، مواد تنظیم‌کننده رشد گیاهی و زغال فعال بر القای کالوس شقایق سیاه (Papaver bracteatum)

کشت کالوس مقدمه تولید سوسپانسیون سلولی است که به طرق مختلف به منظور مطالعات اصلاح گیاهی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. با توجه به اهمیت گیاه شقایق سیاه (Papaver bracteatum) در تولید آلکالوئید دارویی بنزوفنانتریدین، بررسی حاضر به منظور شناسایی بهترین ترکیب هورمونی و ریزنمونه جهت القای حداکثر کال‌زایی، وزن تر کالوس و القای جنین‌زایی سوماتیک انجام شد. بدین منظور، از ریزنمونه هیپوکوتیل در محیط‌کشت حاو...

[ 20 ] - همسانه‌سازی ژن پیروات دکربوکسیلاز مؤثر در تولید بیواتانول در باکتری اشرشیا کلای

مقدمه: اتانول ساخته‌شده از زیست‌توده یکی از راهبردهای بی‌نظیر و سودمند از لحاظ اقتصادی و محیطی است و می‌تواند به‌عنوان یک سوخت پاک و ایمن، جایگزین سوخت‌های فسیلی شود‏. ‏‏ مواد و روش‏ ‏ها: در این پژوهش کلیدی‌ترین آنزیم مؤثر در مسیر تولید اتانول زیستی (پیروات دکربوکسیلاز) از زایموموناس موبیلیس انتخاب و در اشرشیا کلای به‌روش ذوب-انجماد همسانه‌سازی شد. برای همسانه‌سازی ژن مدِنظر از آغازگرهای اختصاص...

[ 21 ] - بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7

سابقه و هدف: فن آوری کشت بافت گیاهی بیشتر برای تکثیر گیاهان در سطح وسیع استفاده می شود. این فن آوری تجاری بر پایه ریزازدیادی است. ریزازدیادی، باززایی درون شیشه ای گیاهان از اندام ها، بافت ها، سلول ها و تکثیر شبیه به اصل یک ژنوتیپ انتخابی یا استفاده از تکنیک کشت درون شیشه ای می باشد. گیاهان اصلاحی تولید شده به روش کشت بافت، قویتر از گیاهان بدست آمده از روش بذری می باشند. بنابراین ازدیاد پایه سیب...

[ 22 ] - Effects of Silicon and AgNO3 Elicitors on Biochemical Traits and Antioxidant Enzymes Activity of Henbane (Hyoscyamus reticulatus L.) Hairy Roots

Lattice henbane (Hyoscyamus reticulatus L.) is an herbaceous, biennial plant belonging to Solanaceae family. H. reticulatus hairy roots were established from two-week-old leaves infected by A7 strain of Agrobacterium rhizogenes on solid Murashige and Skoog (MS) medium. In this study, abiotic elicitors including; Sodium silicate (Na2SiO3) with different concentrations (0, 1, 5 and 7 mM) and silv...

[ 23 ] - ارزیابی تنوع برخی از شاخص‌های فیتوشیمیایی عصاره برگ ژنوتیپ‌های مختلف گیاه زرشک (Berberis) در شمال غرب ایران

در این تحقیق برگ تعداد 28 ژنوتیپ از گیاه زرشک در اردیبهشت 1395 از شمال­غرب کشور جمع آوری گردید. نمونه­ها پس از عصاره­گیری با دستگاه اولتراسونیک، از نظر صفات فیتوشیمیایی فنول کل (روش فولین سیوکالتیو)، فلاونوئید کل (روش کلرید آلمینیوم)، کلروفیل a، b و کارتنوئید (روش لیچن تالر) و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی (روش FRAP و DPPH) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان فنول کل به‌ترت...

[ 24 ] - اثر ارتفاع و مراحل مختلف فنولوژیکی بر خصوصیات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی .Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss از ارتفاعات دنا

گیاه چویل متعلق به تیره چتریان و با نام علمی .(Schlecht.) Boiss.Ferulago angulata شناخته می­شود. با توجه به وﺟﻮد ﻣﻮﻧﻮﺗﺮپن‌های ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑنی ﻣﺜﻞ آﻟﻔﺎ-ﭘﻴﻨﻦ و ﺑﺘﺎ-ﭘﻴﻨﻦ، این گیاه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻄﺮﺳﺎزی و داروسازی کاربرد وسیعی دارد. به‌منظور ازریابی و مقایسه کمیت و کیفیت مواد موثره فیتوشیمیایی اسانس، گیاه مورد نظر از ارتفاعات مختلف (2500، 3000 و 3500 متر) و مراحل فنولوژیکی مختلف رویشی، گلدهی و بذرده...

[ 25 ] - بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مراحل مختلف رشد و رویشگاه‌های طبیعی و گلخانه‌ای

گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) متعلق به تیره نعنا است و اغلب به‌عنوان آنتی‌اکسیدان، ضدباکتری و مسکن در درمان عفونت‌های دیابتی استفاده می‌شود. در این تحقیق به‌منظور بررسی فیتوشیمیایی اسانس، گیاه در مراحل مختلف رشد از زیستگاه طبیعی و سپس مقایسه آن با شرایط گلخانه ای، برگ‌های گیاه در مراحل مختلف رویشی، گلدهی و رسیدگی بذر در بهار 1391 از منطقه آبخوان سبزوار واقع در استان خراسان رضو...

[ 26 ] - اثر محیط کشت پایه، تنظیم‌کننده‌های رشد و بستر کشت بر ریزازدیادی پایه گلابی نیمه‌پاکوتاه کننده پیرودوارف (Pyrodwarf)

پایه گلابی پیرودوآرف (Pyrodwarf) از جمله پایه‌های نیمه‌پاکوتاه کننده می‌باشد که به دلیل داشتن مزایای متعدد مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بهینه‌سازی شرایط ازدیاد درون شیشه‌ای پایه گلابی پیرودوارف (Pyrodwarf) و بررسی اثر محیط‌های کشت پایه، ترکیبات مختلف تنظیم‌کننده رشد گیاهی بر پرآوری و ریشه‌زایی این پایه انجام شد. در آزمایش اول، اثر پنج نوع محیط کشت پایه شامل: MS، 1.5MS، 2MS، WPM و ...

[ 27 ] - بررسی اثر القای پلی‌پلوئیدی بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.)

شناسه دیجیتال (DOR): 98.1000/1735-0905.1398.35.170.94.2.1576.41 خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) از گیاهان دارویی متعلق به تیره خشخاش بوده که به‌دلیل دارا بودن آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین در صنایع داروسازی، کاربرد فراوانی دارد. القای پلی‌پلوئیدی از موضوعات جالب توجه در اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی می‌باشد. در این تحقیق، از تیمار کلشی‌سین در 5 غلظت (0...

[ 28 ] - بررسی تأثیر محیط کشت، نوع و غلظت منبع‌کربنی بر پرآوری پایه گیزیلا 6

چکیده با توجه به مشکلات ناشی از کاشت پایه­ های بذری و غیریکنواخت در باغ­های درختان میوه هسته ­دار، استفاده از پایه­ هـای یکنواخـت و سازگار با این درختان امری ضروری است. تکنیک کشت بافت یکی از روش­های مهم و مفید برای ازدیاد این نوع پایه­ها می­باشد. به منظور دست­یابی به محیط کشت، نوع و غلظت قند مناسب برای پرآوری پایه گیزیلا 6 در شرایط درون شیشه­ ای، پژوهش حاضر در قالب دو آزم...

[ 29 ] - اثر نوع تنظیم‌کننده رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر باززایی مستقیم درون‌شیشه‌ای گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

پژوهش حاضر به­منظور شناسایی بهترین ترکیب تنظیم­کننده رشد و مناسب­ترین ریزنمونه بر باززایی در شرایط درون‌شیشه­ای بابونه آلمانی انجام گردید. در آزمایش اول، اثر تنظیم­کننده رشد بنزیل‌آمینو‌پورین در غلظت­های 8/8، 4/4، 2/2 و صفر (0) میکرومولار در ترکیب با تنظیم‌کننده رشد ایندول­استیک­اسید در چهار سطح 2/2، 1/1، 5/0 و صفر (0) میکرومولار بر باززایی مستقیم شاخساره از ریزنمونه نوک شاخه توده اصفهان بررسی ...

[ 30 ] - تأثیر مواد بافری و آنتی‌اکسیدانی بر شاخص رشد و خصوصیات بیوشیمیایی ریشه‌های مویین زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.)

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.977.98.6.1578.41 اسید رزمارینیک به‌عنوان یکی از مهمترین پلی‌فنل‌ها شناخته شده است که یک استر از کافئیک اسید و 3 و4- دی هیدروکسی فنیل لاکتیک اسید می‌باشد و به‌عنوان آنتی‌اکسیدان از طریق تأثیر به‌وسیله ترکیب ضدسرطانی دوکسوروبیسین، القای آسیب به DNA را به‌طور معنی‌داری کاهش می‌دهد. ریشه‌های مویین زرین...

[ 31 ] - افزایش بیان ژن h6h و تولید تروپان آلکالوئیدها در کشت ریشه‌های موئین گیاه دارویی بذرالبنج مشبک تهییج شده با عصاره‌ی قارچ فوزاریوم گرامینه‌روم

گیاه بذرالبنج مشبک Hyoscyamus reticulatus L.)) منبع غنی از آلکالوئیدهای تروپانی هیوسیامین و اسکوپولامین می باشد. در پژوهش حاضر، ریشه‌های موئین از ریزنمونه‌های کوتیلدون دو هفته‌ای، گیاه بذرالنج مشبک با استفاده از سویه A7 آگروباکتریوم رایزوژنز تهیه شدند. اثر غلظت‌های مختلف (صفر، 5، 10 و20 میلی‌گرم بر لیتر) عصاره قارچ فوزاریوم گرامینه‌روم در زمان‌های مختلف (24، 48 و 72 ساعت) بر میزان رشد، فعالیت آ...

[ 32 ] - اثر تنظیم‌کننده‌های رشدی گیاهی در ریزازدیادی آردوج (Juniperus foetidissima)

این پژوهش با هدف بهینه­سازی تکثیر درون شیشه آردوج تحت تیمارهای مختلف پرآوری و ریشه-­زایی انجام شد. نمونه­های گیاهی مورد نیاز از شاخه­های یک‌ساله سالم و جوان پایه­های این‌گونه از جنگل­های ارسباران جمع­آوری شدند. این پژوهش به­صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا و داده­ها با استفاده از آزمون تجزیه واریانس دوطرفه مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. برای باززایی مستقیم از تیمار تنظیم­کنن...