سید عبدالرضا کاظمینی

دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

[ 1 ] - اثر تنش خشکی و روش کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود

به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد و روش کاشت بر برخی ویژگی­های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم نخود ‘آرمان’ و ‘آزاد’، آزمایشی در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه شیراز به‌صورت اسپلیت فاکتوریل­ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1390 انجام گرفت. فاکتور اصلی تنش خشکی (آبیاری کاملI1=، قطع آبیاری در زمان گلدهی I2=­ و قطع آبیاری در دو هفته پس از سبز شدن I3=) و ­فاک...

[ 2 ] - اثر کاربرد علف‌کش هالوکسی فوپ - آر - متیل استر و مویان بر کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ و عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ

به‌منظور بررسی اثر کاربرد دوزهای علف‌کش هالوکسی فوپ-آر-متیل استر در مراحل مختلف رشد علف‌های ­هرز برگ‌باریک در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)، آزمایش مزرعه‌ای در سال زراعی 1390-91 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه شیراز به‌صورت کرت‌های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل دوز علف‌کش هالوکسی فوپ-آر-متیل استر (6/0، 8/0 و 1 لیتر در هکتار) فاکتور اص...

[ 3 ] - تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد جو، رطوبت و شوری خاک در طول فصل رشد، و بهره‌وری آب

در یک مطالعه 2 ساله مزرعه­ای، رطوبت و هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe) خاک در سه عمق در طول فصل رشد و همچنین عملکرد بیولوژیک و دانه و بهره­وری آب گیاه جو رقم نصرت تحت تأثیر دو سطح شوری آب آبیاری به میزان 2 و 12 دسی­زیمنس برمتر پایش ‌شد. نتایج نشان داد که عملکرد بیولوژیک و دانه و بهره­وری آب در اثر تنش شوری به ترتیب با کاهش 0/36%، 1/52% و 0/23 درصدی در سال اول و 4/48%، 1/69% و 7/31 درصدی در سال ...

[ 4 ] - ارزیابی نسبت‌های مختلف کشت مخلوط سورگوم-کوشیا در شرایط متفاوت شوری

به‌منظور ارزیابی عملکرد علوفه در کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor)-کوشیا (Bassia indica)، آزمایش مزرعه‌ای به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل تنش شوری در سه سطح 2، 7 و 14 دسی‌زیمنس بر متر در کرت‌های اصلی و سامانه کشت در پنج سطح (سورگوم خالص، 3/2 سورگوم، 3/1 سورگوم، 2/1 سورگوم و کوشیا خالص) در کرت‌های فرعی بود. نتایج نشان داد که تنش شوری اگر...

[ 5 ] - شناسایی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) متحمل به خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

تنش خشکی انتهای فصل از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید محصولات کشاورزی است. به‌منظور شناسایی ارقام متحمل به خشکی جو از بین 79 رقم خارجی و یک رقم شاهد ایرانی و نیز تعیین ارتباط بین اجزای عملکرد با شاخص‌های تحمل به تنش، آزمایشی تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش آبی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. از بین شاخص‌های مختلف تحمل به خشکی،MP، HMP، GMPو  STIبیشترین همبستگی مثبت و معنی...

[ 6 ] - برهمکنش تنش شوری و نیتروژن بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)

مقدمه                       تنش شوری یکی از مهم­ترین تنش­های غیر زنده در مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می­شود (Pandolfi et al., 2012). گزارش شده است تنش شوری با کاهش وزن خشک و غلظت پتاسیم موجود در بافت­ های گیاهی می­تواند رشد و عملکرد محصولات زراعی مختلف را کاهش دهد (Pandolfi et al., 2012). به طور کلی تنش شوری باعث تغییرات عمده­ ای در متابولیسم گیاه همانند سمیت یونی، تنش اسمزی و تولید گونه­ ...

[ 7 ] - بررسی تحمل به شوری در مراحل مختلف رشدی در کلزا (Brassica napus) رقم طلایه

تنش شوری از مهم‌ترین تنش‌های محیطی، بسته به‌شدت و مرحله رشد موجب کاهش معنی‌دار رشد و تغییر در تجمع و توزیع یون‌ها در کلزا می­شود. بدین منظور، در این پژوهش اثر سطوح متفاوت شوری آب آبیاری شامل: 4/0 (آب شهر به‌عنوان شاهد)، 4، 7 و 10 دسی­ زیمنس بر متر در مراحل متفاوت رشد شامل: 5 برگی، ساقه‌رفتن و گلدهی بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیک کلزا رقم طلایه در محیط کنترل­ شده گلخانه در دانشکده کشاورزی دا...

[ 8 ] - اثر بر همکنش کود نیتروژن و علف‌‌کش نیکوسولفورون+ریم سولفورون در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه‌ای

به منظور بررسی تاثیر برهمکنش کود نیتروژن و علف‌‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون در کنترل علف‌های‌هرز ذرت دانه ای هیبرید سینگلکراس 704، آزمایشی به صورت طرح نواری(استریپ) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در باجگاه اجرا شد. تیمارها شامل کود نیتروژن در 4 سطح (صفر، 180، 270 و 360 کیلوگرم در هکتار) و علف‌‌کش نیکوسولفورون + ریم...

[ 9 ] - پاسخ رشدی و یونی کلزا رقم ساریگل به سطوح متفاوت تنش شوری در مراحل مختلف رشد

اگرچه بیشتر گیاهان زراعی نسبت به تنش شوری حساس هستند، ولی این حساسیت در مراحل متفاوت متغیر است. در پژوهش حاضر، تأثیر سطوح متفاوت تنش شوری (4/0، 4، 7 و 10 دسی زیمنس بر متر) در مراحل متفاوت رشد (5 برگی، ساقه رفتن و گلدهی) بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و محتوای یون‌های سدیم و پتاسیم کلزا رقم ساریگل در یک آزمایش در شرایط کنترل شده بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ...

[ 10 ] - اثر دست ورزی مبدأ و مقصد بر سرعت فتوسنتز و عملکرد دانه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

به‌منظور بررسی اثر حذف برگ و دانه بر سرعت فتوسنتز و عملکرد دانه آفتابگردان، آزمایشی در سال 1391 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اجرا گردید. تیمارها شامل حذف برگ (صفر، 50 و 75 درصد) در مرحله ظهور طبق و حذف دانه (صفر، نصف دانه‌های کناری و نصف دانه‌های مرکزی) در زمان گرده‌افشانی بود. تیمارهای حذف برگ ‌50 و 75 درصد، باعث کاهش معنی‌...

[ 11 ] - اثر نیتروژن و تنش آبی بر پتانسیل دگرآسیبی سورگوم علوفه ای بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاه گلرنگ زراعی

به‌منظور ارزیابی اثر دگرآسیبی سورگوم علوفه‌ای بر گلرنگ زراعی تحت تأثیر منابع نیتروژن و تنش آبی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال 1391 انجام شد. تیمارها شامل تنش آبی در دو سطح (آبیاری مطلوب و آبیاری در 40 درصد ظرفیت زراعی) و نوع کود نیتروژن (200 کیلوگرم کود اوره در هکتار، تلقیح بذرها با کودهای زیستی ن...

[ 12 ] - Effect of Incorporation of Wheat Residues to Soil on Physiological Traits and Canned Yield of Sweet Corn under Water Stress

A two-year field experiment (2015–2016) was conducted as a split plot design with four replications at School of Agriculture, Shiraz University, Iran to investigate the influence of water stress (supplying 50, 70, and 100% of water requirement) and wheat residue rates (0, 25, and 50%) incorporated with soil on physiological traits and canned yield of sweet corn (Zea mays L. V. Saccharata). Net ...

[ 13 ] - Response of Baby Corn KSC 403 to Varied Levels of Planting Density and Pattern

Baby corn is a premature ear of maize that is harvested as dehusked vegetable corn at 2-3 days after silking before fertilization. No enough attention has been paid to this kind of maize in the literature. In order to investigate the effect of planting density and pattern on yield and some qualitative and morphological traits in baby corn hybrid KSC403su a field experiment was conducted at Coll...

[ 14 ] - Effect of Nitrogen and Weed Interference on the Quality and Quantity of Sugar Beet (Beta vulgaris L.)

In order to determine the effect of weeds interference and nitrogen on the sugar beet growth and yield, a field study was performed in the 2010 growing season as a split plot design based on RCBD with three replications in Hana region (Semirom, Esfahan). Treatments were four levels of nitrogen from urea source as the main factor (0, 70, 150 and 210 kg ha-1) and weed interference at five levels ...

[ 15 ] - Effect of sulfonylurea herbicides residues on growth and yield of sunflower in rotation with wheat

To evaluate the effect of residue of sulfonylurea herbicides and  wheat residues on the growth and yield of sunflower, a split factorial experiment was conducted based on a randomized complete block design (RCBD) with four replications at the College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran. The treatments included with and without wheat residues from the tested farm as the main plots, a...

[ 16 ] - The Study of temperature depression and its association with grain yield in six wheat cultivars under heat stress conditions and salicylic acid application

In order to evaluate canopy and organs temperature depression (TD) under heat stress conditions and the effects of plant morphology on organs temperature depression and their association with grain yield, two field experiments were conducted using six wheat cultivars (Behrang, Chamran, Kauz, Koohdasht, Karim and Montana) planted on three dates (early, optimum, late) in 2014-2015 and 2015 -2016 ...