کرامت اله ایزدپناه

Shiraz University

[ 1 ] - ارتباط سرولوژیکی میان سه استرین فیتوپلاسمایی از گروه 16SrII در ایران

فیتوپلاسماها شامل گروهی از بیمارگرهای مهم گیاهی از رده مولیکوتها هستند. در این مطالعه ارتباط سرولوژیکی سه فیتوپلاسما از گروه 16SrII شامل فیتوپلاسماهای جاروک لیموترش( زیر گروه 16srII-B)، جاروک یونجه (زیر گروه 16SrII-C) و فیلودی خیار (زیرگروه 16SrII-D) مورد بررسی قرار گرفت. در این ارتباط از آنتی سرم نوترکیب تولید شده بر علیه پروتئین غشاء فیتوپلاسمای جاروک لیموترش در الیزای غیر مستقیم استفاده شد ....

[ 2 ] - ویژگی های مولکولی ژن‌های گلیکوپروتئین (G) و فسفوپروتئین (P) یک جدایه ایرانی ویروس موزائیک زرد نواری جو (BYSMV) و بررسی کارآیی انتقال جدایه‌های مختلف

ویروس موزائیک زرد نواری جو (Barley yellow striate mosaic virus, BYSMV) متعلق به جنس Cytorhabdovirusو خانواده Rhabdoviridaeمی‌باشد. این ویروس عامل بروز علائم موزائیک ونوارهای کلروتیک در غلات است و توسط زنجرک Laodelphax striatellus با رابطه تکثیری منتقل می‌شود. در مطالعه حاضر ترادف نوکلئوتیدی ژن‌های گلیکوپروتئین و فسفوپروتئین جدایه زنجان این ویروس گزارش می‌شود....

[ 3 ] - آنالیز ترادف نوکلئوتیدی جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت و بررسی منشاء و تکامل آن

ترادف کاملنوکلئوتیدی جدایه ایرانی ویروس موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus MDMV-Ir) تعیین گردید. ژنوم ویروس بجز دنباله Poly A انتهایی ʹ3، 9499 نوکلئوتید بود که شامل 139 نوکلئوتید ناحیه خوانده نشدنی ʹ 5 و 234 نوکلئوتید ناحیه خوانده نشدنی ʹ 3 و یک چارچوب باز خواندنی که یک پلی پروتئین با 3042 اسید آمینه را کد می کند را شامل می شد. MDMV-Ir  با سایر جدایه های ویروس4/86 تا 9/91 در‌صد شباهت...

[ 4 ] - تأثیر دما در آلودگی گیاهان چغندرقند به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند و بهبودی گیاهان آلوده

به منظور بررسی تأثیر دما بر میزان آلوده‌سازی و غلظت ویروس، گیاهان چغندرقند توسط باکتری حاوی همسانه عفونت‌زای جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند (BSCTV-IR) مایه‌زنی و سپس در دماهای 20، 25، 30 و Cº35 نگه‌داری شدند. حضور ویروس در گیاهان در زمان‌های 7، 14 و 21 روز پس از مایه‌زنی توسط پی‌سی‌آر سنجیده شد. نتایج نشان داد که بهینه درجه حرارت برای آلوده‌سازی چغندرقند توسط BSCTV-IR دمای Cº25 م...

[ 5 ] - بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس موزائیک جنوبی مرغ بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ´3 ژنوم

ویروس موزائیک جنوبی مرغ (Bermuda grass southern mosaic virus, BgSMV)، فراوان‌ترین ویروس‌ مولد موزائیک در مرغ در نواحی گرمسیری جنوب ایران می‌باشد. به منظور تعیین تنوع ژنتیکی BgSMV، گیاهان مرغ با علائم موزائیک از جیرفت، بوشهر، برازجان، رامهرمز، اندیمشک، شوشتر، بهبهان و داراب جمع‌آوری و ناحیه ´3 ژنوم آنها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی این ویروس با روش RT-PCR تکثیر و همسانه‌سازی شد. ناحیه CP-UTR ...

[ 6 ] - بررسی رابطه دگرپادی بین ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ

دو ویروس موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus, MDMV) و موزائیک جنوبی مرغ (Bermuda grass southern mosaic virus, BgSMV) به رغم تفاوت مشخص نود نوکلئوتیدی در ژن پروتئین پوششی، از لحاظ سرولوژیکی و مولکولی شباهت زیادی به‌هم دارند. در این تحقیق رابطه دگرپادی این دو ویروس مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در قالب 5 تیمار در 5 تکرار (هر تکرار شامل یک گلدان با ده بوته) طراحی شد. تیمارها ش...

[ 7 ] - خالص‌سازی و تعیین ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل ویروس موزائیک زرد کدو- جدایه فارس

ویروس موزائیک زرد کدو (Zucchini yellow mosaic virus) ازنمونه‌های کدوی دارای علایم موزائیک، تاولی شدن و بدشکلی برگ و میوه و کاهش رشد از مزارع منطقه کفترک شیراز به کمک آزمون الیزا، جداسازی و یک نمونه به‌عنوان جدایه فارس این ویروس ((ZYMV-F به منظور انجام مراحل بعدی تحقیق بررسی شد. ZYMV-F در شرایط گلخانه در کدو تکثیر و از بافت‌های آلوده برای خالص‌سازی فیزیکی ویروس استفاده شد. از آنتی‌سرمب...

[ 8 ] - ویروس نوارک ایرانی گندم: تعیین ترادف بخشی از آر اِن اِیِ شماره 1، رابطه سرولوژیکی با سایر تنوئی ویروس‌ها و شواهد آلودگی طبیعی در برنج

ویروس نوارک ایرانی گندم (Iranian wheat stripe virus, IWSV) یکی از اعضای غیر قطعی جنس تنوئی ویروس است. در این تحقیق چند ویژگی IWSV مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور روشن ساختن قطبیت قطعه اول ژنوم (RNA 1) و مقایسه انتهای ´3 آن با سایر تنوئی ویروس‌ها، در حدود 650 نوکلئوتید از انتهای ´3 این قطعه تکثیر، همسانه سازی و سپس تعیین ترادف شد. مطالعه ترادف به دست آمده نشان داد که قطعه فوق مشابه با اکثر ...

[ 9 ] - مدیریت تلفیقی بیماری‌های ویروسی گندم در استان چهارمحال و بختیاری

بیماری‌‌های ویروسی به لحاظ اقتصادی مهم‌ترین بیماری‌های غلات در استان چهارمحال و بختیاری هستند. خسارت این عوامل بیماری‌زا در گندم در کشت‌های زودهنگام پاییزه تا 100% نیز دیده شده است. وجود ویروس‌های کوتولگی زرد جو (Barley yellow dwarf virus) (سروتیپ‌های MAV, PAV) ویروس‌ کوتولگی زرد غلات (Cere...

[ 10 ] - شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارس

به منظور تعیین ویروئیدهای مو در فارس نمونه برداری از تاک‌های دارای علائم مختلف یا بدون علائم در چند نقطه انجام شد. از بافت برگ نمونه‌ها نوکلئیک اسید کل استخراج و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ویروئیدهای گزارش شده مو، با روش RT-PCR بررسی شد. محصول پی سی آر پس از همسانه سازی تعیین ترادف شد. نتایج نشان داد که تاک‌های مورد بررسی به ویروئیدهای لکه زرد شمار...

[ 11 ] - خصوصیات مولکولی و ساخت همسانه عفونت‌زای یک سویه جدید ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب ایران

ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل یک همسانه عفونت‌زای جدایه آباده ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV-[Ab]) تعیین شد. ژنوم کامل این ویروس با 2782 نوکلئوتید بیشترین میزان شباهت (95%) را با یک جدایه TYLCV از اسرائیل نشان داد. بدین ترتیب TYLCV-[Ab] یک استرین جدید از TYLCV</st...

[ 12 ] - ترادف نوکلئوتیدی و ویژگی های ساختاری دو واریانت جدید ویروئید کوتولگی رازک از مرکبات استان فارس

ویروئید کوتولگی رازک (HSVd) در سال های اخیر به عنوان عامل همراه با بیماری های زرد و چوب پنبه ای شدن رگبرگ در درختان پرتقال واشنگتن ناول و شقاقی شدن پوست لیموشیرین از مرکبات استان فارس و به عنوان عامل بیماری کاککسیای مرکبات از استان مازندران گزارش گردیده است که نشان دهنده اهمیت این عامل بیماری زا در ایران است. در این مطالعه تعدادی نمونه بدون علائم مشخص از باغ های مرکبات استان فارس از نظر وجود وی...

[ 13 ] - مقایسه تغییرات فیزیولوژیکی ارقام مقاوم و حساس چغندر قند آلوده به ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus)

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet Necrotic Yellow Vein Virus, BNYVV) عامل بیماری مهم و خطرناک ریشه‌ریشی در این گیاه می‌باشد. تحقیقات بسیار گسترده‌ای روی این بیماری تاکنون انجام شده و چندین رقم مقاوم نسبت به آن معرفی گردیده است. در این مطالعه تغییرات فیزیولوژیکی دو رقم مقاوم و دو رقم حساس در برهمکنش با BNYVV مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون الیزا نشان داد که ارقام حساس دارای غلظت بالاتری...

[ 14 ] - تعیین بیوتیپ‌های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.)، در استان فارس

سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci) گونه‌ای مرکب و پیچیده با بیش از 20 بیوتیپ شناخته‌شده در جهان است. به منظور تعیین بیوتیپ‌های این آفت در استان فارس از جمعیت‌های سفیدبالک مزارع پنبه و فلفل در شیراز، کفترک، مهارلو، فسا و خیر استهبان طی سال‌های 1389-1388 نمونه‌برداری شد. بر اساس داده‌های آزمون RAPD-PCR الگوی بیشتر نمونه‌های B. tabaci با الگوی بیوتیپ B مطابقت داشت. الگوی بیوتیپ Cv نیز مشاهده شد و الگو...

[ 15 ] - New Hosts and Comparison of Biological and Molecular Characteristics of Fig, Mulberry, and Citrus Isolates of Hop Stunt Viroid in Iran

Abstract Background and Aims: Hop stunt viroid (HSVd, genus Hostuviroid, family Pospiviroidae) has a wide host range among trees and herbaceous plants. The objectives of this study were to compare biological and physical characteristics of three isolates of HSVd from mulberry, fig and citrus and search for other hosts of this viroid in Iran. Materials and Methods: Plant samples were col...