امیر جلیلی مجارشین

دانشگاه تبریز

[ 1 ] - مطالعه زنجیره ایزوتوپی Ru100-106با استفاده از مدل سه ترازی بوزون برهم کنشی

در این مقاله طیف انرژی و سطوح انرژی هسته های واقع در ناحیه گذار فازی بین شکل های کروی و تغییر شکل یافته محوری بررسی شده است. برای توصیف همزمان حالات با اسپین پاریته زوج و فرد در قالب مدل بوزون برهمکنشی سه ترازی spd، هامیلتونین گذار فازی تعریف شده بر پایه جبر آفین(1،1)SU را استفاده نمودیم. با استفاده از نظریه کاتاستروف و فرمالیسم حالات همدوس، سطوح انرژی برای زنجیره ایزوتوپیRu100-106در ناحیه گذار...

[ 2 ] - مطالعه تغییرات سطوح انرژی زنجیره ایزوتوپی Hg180-188 در ناحیه گذار فازی کوانتومی مدل برهمکنش بوزونی

در این مطالعه ، زنجیره ایزوتوپی Hg180-188 در ناحیه گذار فازی شکلی هسته ای بین شکل های دوکی شکل و تخت بررسی شده است. برای مطالعه این ناحیه از هامیلتونین دو پارامتری جبری در مدل برهمکنش بوزونی استفاده شده است. با استفاده از نظریه کاتاستروف و فرمالیسم حالت همدوس، سطوح انرژی سیستم های هسته ای در این ناحیه گذار فازی شکلی حاصل گردید. مقایسه نتایج حاصل از این مطالعه برای طیف انرژی و احتمال گذارهای چها...

[ 3 ] - بررسی تأثیر جابه‌جایی ترازها بر رفتار آماری هسته‌های تغییر شکل یافته

در این مقاله رفتار آماری هسته‌­های تغییر شکل ­یافته­ محوری با استفاده از نظریه­ ماتریس‌­های تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. برای این هدف، علاوه بر استفاده از اطلاعات تجربی موجود، ترازهای انرژی باندهای پایه، بتا و گامای تعداد 51 هسته تغییر شکل­ یافته زوج– زوج با استفاده از مدل اندرکنش بوزونی و در چارچوب حد تقارن دینامیکی جزیی (3)SU محاسبه گردید. نتایج حاصل توانایی مدل انتخابی برای بازیابی اطلاعات ت...