هادی صبری

هیأت علمی گروه فیزیک هسته ای دانشگاه تبریز

[ 1 ] - مطالعه زنجیره ایزوتوپی Ru100-106با استفاده از مدل سه ترازی بوزون برهم کنشی

در این مقاله طیف انرژی و سطوح انرژی هسته های واقع در ناحیه گذار فازی بین شکل های کروی و تغییر شکل یافته محوری بررسی شده است. برای توصیف همزمان حالات با اسپین پاریته زوج و فرد در قالب مدل بوزون برهمکنشی سه ترازی spd، هامیلتونین گذار فازی تعریف شده بر پایه جبر آفین(1،1)SU را استفاده نمودیم. با استفاده از نظریه کاتاستروف و فرمالیسم حالات همدوس، سطوح انرژی برای زنجیره ایزوتوپیRu100-106در ناحیه گذار...

[ 2 ] - بررسی تأثیر آرایش مدل لایه‌ای بر تغییرات رفتار آماری هسته‌های زوج–زوج

در این مقاله، رفتار آماری 101 هستة زوج-زوج در قالب آمار نزدیکترین فاصلة بین ترازی مطالعه شده است. دنباله‌های مورد بررسی با استفاده از آخرین اطلاعات تجربی قابل دسترس برای ترازهای +2 هسته‌های زوج–زوج واقع در محدودة جرمی 198≥A ≥ 40 تهیه شده‌اند. با استفاده از روش تخمین حداکثر شانس مقدار پارامتر تابع توزیع بری–روبنیک برازش گردیده و تغییرات این کمیت به‌عنوان معیار نظم ( یا بی‌نظمی) سیستم‌های انتخابی...

[ 3 ] - مطالعه ایزوتوپ های تغییر شکل یافته Er با استفاده از تقارن دینامیکی جزئی (3)SU

در این مقاله،طیف انرژی و احتمال های گذار های چهار قطبی الکتریکی ایزوتوپ هایزوج –زوج هسته Er، با استفاده از مفاهیم تقارن دینامیکی جزئی در چارچوب مدل اندرکنش بوزونی مطالعه شده است.مزیت اندرکنش هایی با تقارن دینامیکی جزئی، بکارگیری یک روند کنترل شده بدون آسیب زدن به نتایج قبلی بدست آمده توسط تقارن دینامیکی برای بخشی از طیف انرژی می باشد.تقارن دینامیکی جزئی (3)SU، با از بین بردن تبهگنی های ناخواسته...

[ 4 ] - تحلیل آماری ترازهای انرژی هسته¬های پایدار و رادیواکتیو با استفاده از روش تخمین دانسیته کرنلی

 با استفاده از داده­های تجربی، تابع توزیع نزدیکترین فاصله مجاور را برای هسته­های پایدار و رادیواکتیو مستقیما با روش تخمین دانسیته کرنلی (Kernel Density Estimation) محاسبه کرده و فاصله تابع به‌دست آمده با دو حد منظم و آشوبناک را با استفاده از روش واگرایی Kullback-Leibeller به‌دست می­آوریم. نتایج به‌دست آمده نشان می­دهند که طیف هسته­های پایدار منظم­تر از هسته­های رادیواکتیو بوده و طیف هسته­های با...

[ 5 ] - مطالعه تغییرات سطوح انرژی زنجیره ایزوتوپی Hg180-188 در ناحیه گذار فازی کوانتومی مدل برهمکنش بوزونی

در این مطالعه ، زنجیره ایزوتوپی Hg180-188 در ناحیه گذار فازی شکلی هسته ای بین شکل های دوکی شکل و تخت بررسی شده است. برای مطالعه این ناحیه از هامیلتونین دو پارامتری جبری در مدل برهمکنش بوزونی استفاده شده است. با استفاده از نظریه کاتاستروف و فرمالیسم حالت همدوس، سطوح انرژی سیستم های هسته ای در این ناحیه گذار فازی شکلی حاصل گردید. مقایسه نتایج حاصل از این مطالعه برای طیف انرژی و احتمال گذارهای چها...

[ 6 ] - بررسی تأثیر جابه‌جایی ترازها بر رفتار آماری هسته‌های تغییر شکل یافته

در این مقاله رفتار آماری هسته‌­های تغییر شکل ­یافته­ محوری با استفاده از نظریه­ ماتریس‌­های تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. برای این هدف، علاوه بر استفاده از اطلاعات تجربی موجود، ترازهای انرژی باندهای پایه، بتا و گامای تعداد 51 هسته تغییر شکل­ یافته زوج– زوج با استفاده از مدل اندرکنش بوزونی و در چارچوب حد تقارن دینامیکی جزیی (3)SU محاسبه گردید. نتایج حاصل توانایی مدل انتخابی برای بازیابی اطلاعات ت...