محمد رضا رستمی

دانشگاه الزهرا

[ 2 ] - رابطۀ پویا بین جریان‎های نقدی تجمعی صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری مشترک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد هم‌انباشتگی پنهان

با توجه به نقش مهم صندوق­­های سرمایه­گذاری مشترک در بازارهای مالی، در این پژوهش به بررسی رابطۀ میان جریان‎های نقدی صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش هم‎انباشتگی پنهان و مدل CECM، مبتنی بر داده‌های روزانۀ 90 صندوق سرمایه­گذاری مشترک طی دورۀ زمانی فروردین 1390 تا اسفند 1394 پرداخته‌ شده است. نوآوری این پژوهش در به‌کارگیری مدل هم‎انباشتگی پنهان است؛ م...

[ 3 ] - تأثیر شاخص‌های هزینۀ نظارت بازار بر قوانین حد نوسان قیمت

در مقالة حاضر اهتمام بر این بوده رابطة بین شاخص‌های هزینة نظارت بازار شامل شاخص افشای تجاری، شاخص ادراک فساد، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، همچنین شاخص آمادگی فناوری با اعمال قوانین حد نوسان قیمت و تأثیر آن‌ها بر گسترة نوسان قیمت، در 37 کشور عضو فدراسیون جهانی بورس طی دورة زمانی 2005- 2010 بررسی شد که داده‌های کاملی را در بازة زمانی مورد نظر دارا بوده است. جهت تخمین و آزمون مدل از رگرسیون پانل لو...

[ 4 ] - مقایسۀ عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره در تعیین ریسک پرتفوی

در این پژوهش عملکرد مدل­های GARCH چندمتغیره، برای محاسبة ارزش­ در معرض ­ریسک، مقایسه شده است. بدین‌منظور از پرتفویی شامل شاخص­های هفتگی TEDPIX، KLSE و 100 XU برای مدت ده سال استفاده شد. برای تخمین ارزش ­در­ معرض ریسک، ابتدا مدل­های CCC، DCC انگل، DCC تز و تسو و DECO-GARCH با استفاده از نرم‎افزار OxMetrics تخمین‎زده شدند. سپس با کمینه‎کردن معیارهای اطلاعاتی و حداکثر راست‌نمایی، مقدار وقفه­های به...

[ 5 ] - بازده سهام و مدل ارزشگذاری مودیلیانی میلر: بازنگری تحلیل فاما و فرنچ

در تحقیق حاضر اثر سرمایه­گذاری موردانتظار، سودآوری موردانتظار و نسبت ارزش دفتری به بازار بر بازدهی موردانتظار بررسی می­شود. برای محاسبه سودآوری موردانتظار و سرمایه­گذاری موردانتظار از مدل فاما-فرنچ (2006) و برای محاسبه بازده مورد انتظار، ارزش بازار و نسبت ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام از روش­های مرسوم استفاده شده است. با هدف افزایش قابلیت مقایسه، از دو متغیر رشد تعداد سهام و رشد ارزش دف...

[ 6 ] - رتبه‌بندی انواع روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک در برآورد ریزش‌مورد انتظار و ارزش در معرض خطر

توسعه روزافزون بازارهای مالی و رویارویی با شرایط عدم اطمینان، اهمیت برآورد معیارهای اندازه‌گیری ریسک وتعیین مناسب ترین مدل پیش بینی ریسک را بیش‌ازپیش ضروری می‌سازد.در این مقاله سعی بر آن است، دقت پیش‌بینی مدل‌های مختلف شبیه‌سازی تاریخی در ارزیابی ارزش‌درمعرض‌ریسک و ریزش‌موردانتظار در مقایسه با روش پارامتریک گارچ با یکدیگر مقایسه شوند. مدل‌های مورداستفاده، شبیه‌سازی تاریخی، شبیه‌سازی تاریخی بازت...

[ 7 ] - بررسی ارتباط بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول و عملکرد شرکت

مهم‌ترین معیار سرمایه گذاری در بازار سرمایه ریسک و بازده شرکت‌ها می‌باشد، از این رو سرمایه گذارانی بیشترین موفقیت را کسب می‌کنند که به این دو معیار توجه ویژه ای داشته باشند. تغییر مدیریت شرکت‌ها منجر به تصمیمات متفاوتی در حوزه مالی شرکت‌ها می‌شود در نتیجه جزء عوامل اثر گذار بر ریسک و بازدهی شرکت‌ها محسوب می‌گردد. در این پژوهش ارتباط بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول و عملکرد شرکت در بازار سرما...

[ 8 ] - تبیین پدیده شتاب و منابع ایجاد آن در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق، به تبیین پدیده شتاب و منابع ایجاد آن در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. 90 شرکت به روش نمونه‌گیری حذفی انتخاب شده‌اند که طی دوره زمانی 1390-1385 مورد بررسی قرار می‌گیرند. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش مقایسه میانگین و روش حداقل مربعات صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که استراتژی شتاب د...

[ 9 ] - برآورد ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و اثرات سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره MGARCH

در این تحقیق فواید مدل­های گارچ چندمتغیره ی ­پارامتریک جهت محاسبه ارزش در معرض ریسک و اثرات سرریز بازده­ی قیمت نفت خام اوپک و نفت خام تگزاس غربی مورد بررسی قرار داده می­شود. ابتدا به برآورد ارزش در معرض ریسک با روش گارچ یک متغیره پرداخته می­شود سپس با در نظر گرفتن یک سبد دارایی با سهم مساوی از نفت اوپک و نفت تگزاس غربی به برآورد ارزش در معرض ریسک با توجه به اثر سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چ...

[ 10 ] - بررسی تاثیر ریسک‌های مالی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تقسیم سود یکی از موضوعات مهم در امر تصمیم‌گیری در بازار بورس اوراق بهادار تلقی می‌شود. از سوی دیگر، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک‌های مالی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) اتخاذ نمی‌شود. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک‌های مالی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود در 54 شرکت منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادا...

[ 11 ] - بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد ‌نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش به بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد‌نوسان قیمت سهام با استفاده از داده‌های بورس اوراق بهادار تهران در جایی می‌پردازد که هر دو مکانیزم اعمال می‌شود. پژوهش حاضر بر پایه مطالعه رویدادی است و منظور از رویداد، توقف معاملات و حد‌نوسان قیمت سهام می‌باشد. با توجه به فیلترهای منظور شده در نمونه گیری، 143 وقفه معاملاتی و 230 حد‌نوسان قیمت مربوط به 24 شرکت طی سال های 1387 تا 1390 مورد بررسی ...

[ 12 ] - بررسی تأثیر چرخه عمر بر سیاست‌های مالی،سرمایه‌گذاری،بدهی و نقدینگی

امروزه سازمان‌ها با توجه به این‌که در هر مرحله از چرخه عمر خود هستند سیاست‌های خاص تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و نقدینگی مطابق مرحله‌ای که در آن هستند دنبال می‌کنند با توجه به این موضوع در این پژوهش به بررسی سیاست‌های شرکت در مراحل چرخه عمر پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1394 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از ح...