فاطمه حقیقی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

[ 1 ] - مقایسۀ عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره در تعیین ریسک پرتفوی

در این پژوهش عملکرد مدل­های GARCH چندمتغیره، برای محاسبة ارزش­ در معرض ­ریسک، مقایسه شده است. بدین‌منظور از پرتفویی شامل شاخص­های هفتگی TEDPIX، KLSE و 100 XU برای مدت ده سال استفاده شد. برای تخمین ارزش ­در­ معرض ریسک، ابتدا مدل­های CCC، DCC انگل، DCC تز و تسو و DECO-GARCH با استفاده از نرم‎افزار OxMetrics تخمین‎زده شدند. سپس با کمینه‎کردن معیارهای اطلاعاتی و حداکثر راست‌نمایی، مقدار وقفه­های به...

[ 2 ] - مقایسه روش‌های پارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض ریسک

در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک و نیمه پارامتریک پرتفویی شامل شاخص‌های TEDPIX، DJIA و Nikkei 225 جهت تعیین بهترین سنجه ارزش در معرض ریسک مورد مقایسه قرار گرفت. جهت فائق آمدن بر مشکل مدل‌های پارامتریک که اطلاعات موجود در خطاهای استاندارد را نادیده می‌گیرد، از مدل‌های نیمه پارامتریک استفاده گردید. به همین منظور پس از تخمین ماتریس کواریانس شرطی، با استفاده از مدل‌های GARCH ...

نویسندگان همکار