رضا احمدی کهنعلی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

[ 1 ] - به‌کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه مدل جامع ارزیابی پایداری زنجیره تأمین

مجموعه عوامل زیست‌محیطی، اجتماعی در کنار توجه به مسائل اقتصادی، نقش ویژه‌ای در توسعه پایدار زنجیره تأمین صنایع پرخطر ایفا می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر تبیین و واکاوی ابعاد و اجزای هر بعد پایداری زنجیره تأمین، با توجه به گستردگی مفهوم پایداری در مباحث زنجیره تأمین بوده است. به این منظور ما با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب (متا‌سنتز) که شامل گام‌های هفت‌گانه‌ای است، به ارزیابی و تحلیل نظام‌مند...

[ 2 ] - اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراهان بیمار بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

Introduction: Hospitals play an important role in providing the health care services. Therefore, evaluation of service quality is worthy of considerable attention. Based on the models in the existing literature, this paper presents a framework for measuring the hospital service quality. It also employs AHP to prioritize the patients’ expectations of service quality. Methods: The presen...

[ 3 ] - شناسایی و ارزیابی شاخص های زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره

هدف از پژوهش حاضر، بررسی شاخص‌های زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی است. رویکرد پژوهش، اکتشافی و توصیفی با استفاده از روش آمیخته برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌هاست. این پژوهش با متاسنتز کیفی شاخص‌های پایداری زنجیره تامین از پژوهش‌های پیشین، و با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا شروع شده است. سپس شاخص‌های شناسایی شده براساس روش‌های کمی دلفی-فازی، دیمتل و فرایند تحلیل شبکه‌ای تجزیه و تحلیل ...