زهرا طوطیان

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران-ایران

[ 1 ] - مطالعه هیستولوژی و هیستومتری دوازدهه موشهای مصرف کننده آسپارتام

زمینه مطالعه: یکی از مهم ترین شیرین‌کننده‌های مصنوعی آسپارتام است که در موادغذایی مختلف مورد مصرف زیادی دارد. هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی تأثیر آسپارتام بر هیستولوژی و هیستومتری دوازدهه انجام گرفت. روش کار: 40 سر موش سوری ماده نژاد Balb/C در سن 21 روزگی انتخاب و وزن اولیه آنها تعیین گردیدند. موش‌های گروه‌های تیمار،آسپارتام را به میزان 400mg/kg، 200mg/kg، 100mg/kgوزن بدن به مدت 6 هفته و موش...

[ 2 ] - بررسی کالبد شناختی تصاویر سی تی اسکن و توپوگرافی اندامهای غیر تنفسی حفره سلومی در لاکپشت برکهای اروپایی (Emys orbicularis)

زمینه مطالعه: خزندگان و خصوصاً لاک‌پشتانی که هم در خشکی و هم در آب زندگی می‌کنند، دارای سازگاری‌های ویژهای هستند. بسیاری از افراد لاک‌پشتان را به عنوان حیوان خانگی نگهداری می‌کنند. بنابراین اطلاعات کالبدشناسی در مورد لاک‌پشتان باید افزایش یابد و برای اهداف درمانی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از انواع آنها لاک‌پشت برک‌های اروپایی (Emys orbicularis)  است که بیشتر دستگاه‌های حیاتی بدن در داخل فضای م...

[ 3 ] - مطالعه هیستومتری فولیکول های تخمدان موش های ماده تحت درمان با متیل فنیدیت

زمینه مطالعه: بیشترین بخش تخمدان را فولیکول‌ها تشکیل می‌دهند که بعضی از داروها می‌توانند موجب تغییراتی در آن شوند. هدف:  مطالعه تخمدان موش‌های بالغی است که در دوران رشد از متیل فنیدیت (Methylphenidate) استفاده کرده‌اند. روش کار: 40 سر موش سوری ماده نابالغ، در سن سه هفتگی به یک گروه کنترل و سه گروه تجربی تقسیم شدند. حیوانات در گروه‌های تجربی، به روش خوراکی به مدت 60 روز، متیل فنیدیت را به میزان ...

[ 4 ] - تغییرات مورفومتری، هیستومورفومتری وهیستوشیمی طحال در پاسخ به مصرف متیل فنیدیت در مدل حیوانی

زمینه مطالعه: طحال عضوی است که نقش اصلی را در ایمنی بدن ایفا می‌کند و می‌تواند بعضی از دارو ها بر آن تأثیر گذار باشد. هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر مزمن متیل فنیدیت بر  تغییرات مورفومتری، هیستومورفومتری و هیستوشیمی طحال که  می‌باشد. روش کار: در این تحقیق 18  سر موش سوری نر بالغ به یک گروه کنترل و دو گروه تجربی تقسیم شدند. گروه‌های تجربی، متیل فنیدیت را به میزان mg/kg‌2 و 10 وزن بدن، روزانه ب...

[ 5 ] - تأثیر تجویز توأCم عصاره سویا و ویتامین‌3D بر میزان کلسیم سرمی و عملکرد غده تیروئید در موش

غده تیروئید متشکل از دو لوب متقارن نقشی مهم در متابولیسم بدن و تنظیم کلسیم خون دارد. بسیاری از عوامل شیمیایی و تغذیه‌ای قادر به ایجاد تغییر ات در سطوح سرمی هورمون‌های تیروئید و بروز آشفتگی در متابولیسم بدن می‌باشند(14.) ‌ ‌به منظور بررسی هورمون‌های تیروئید به دنبال مصرف خوراکی عصاره سویا و ویتامین ‌3D، تعداد 42 سر موش ماده بالغ در 7 گروه به مدت 35 روز مورد مطالعه قرار گرفتند. عصاره سویا با دو د...

[ 6 ] - ار‌زیابی تغییرات مرفومتری و هیستومتری کلیه در موش‌های مواجه شده با فنول در یک مطالعه تجربی کوتاه مدت ‌ ‌

فنل یکی از مواد ضد عفونی کننده‌ای است که از راه‌های مختلف و به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه اثرات وابسته به دُز فنل در تغییرات مرفومتریک و هیستومتریک کلیه در موش می‌باشد. در این تحقیق 60 سر موش سوری ماده نژاد Balb/C انتخاب، وزن اولیه آنها تعیین و به صورت تصادفی به سه گروه تیمار و یک گروه شاهد تقسیم گردید. موش‌های گروه‌های تیمار فنول را به مدت 10 روز متوالی به روش گاو...

[ 7 ] - مطالعه» وجود شن مغزی در اپی فیز گوسفند

‌چکیده جسم پینئال اغلب حاوی کنکرسیون‌های ‌ ماسه مغزی ‌(brain sand) ‌است. کنکرسیون‌ها عمدتاً از فسفات‌ها و کربنات کلسیم تشکیل می‌گردند و تعداد آنها با افزایش سن زیاد می‌شود. منشاء و مکانیسم تشکیل آن به‌طور دقیق شناخته نشده است. اجسام کلسیفیه به عنوان نقطه مرجعی در رادیوگرافی جمجمه مورد استفاده قرار می‌گیرند. نظر به اهمیت ماسه مغزی مطالعه حاضر به تحقیق در ارتباط با وجود ماسه مغزی در گوسفند می‌...

[ 8 ] - مطالعه وجود شن مغزی در اپی فیز گوسفند

جسم پینئال اغلب حاوی کنکرسیون‌های ‌ ماسه مغزی ‌(brain sand) ‌است. کنکرسیون‌ها عمدتاً از فسفات‌ها و کربنات کلسیم تشکیل می‌گردند و تعداد آنها با افزایش سن زیاد می‌شود. منشاء و مکانیسم تشکیل آن به‌طور دقیق شناخته نشده است. اجسام کلسیفیه به عنوان نقطه مرجعی در رادیوگرافی جمجمه مورد استفاده قرار می‌گیرند. نظر به اهمیت ماسه مغزی مطالعه حاضر به تحقیق در ارتباط با وجود ماسه مغزی در گوسفند می‌پردازد. ب...

[ 9 ] - مطالعه ساختار بافتی پوست میش ماهی(Argyrosomushololepidotus )بااستفاده ازمیکروسکوپ نوری والکترونی

    میش‌ماهی یکی از ارزشمندترین آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و نیز سواحل خوزستان محسوب می‌شود.  پوست به عنوان اولین سد دفاعی در مقابل محیط خارجی بوده و اعمال فیزیولوژیکی طبیعی داخل بدن را امکان‌پذیر می‌‌کند.  در این پژوهش تعداد 6 قطعه میش ماهی مورد استفاده قرار گرفت و برای انجام مطالعات میکروسکوپی از ناحیه‌ی پشتی بدن برش‌هایی به ضخامت 5 میکرون تهیه و مورد رنگ‌آمیزی تولوئیدن بلو، H&E، PAS، AB (p...

[ 10 ] - اثرات ویتامین E بر آسیب‌های کبدی و کلیوی ناشی از مصرف دیانابول در موش‌های سفید کوچک آزمایشگاهی

سابقه و هدف: داروهای استروئید آنابولیک به­ویژه دیانابول در بین ورزشکاران به­عنوان داروی نیروزا مصرف می­شود که موجب اسیب به کبد و تغییرات ساختاری آن می شود. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات ویتامین E در برابر سمیت کبدی و کلیوی ناشی از دیانابول می باشد. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی، ۷۲ موش نر بالغ به صورت تصادفی به ۸ گروه ۹ تایی تقسیم شدند. چهار گروه از موش­ها ویتامین E را به میزان ۱۰۰ واح...

[ 11 ] - مطالعه آناتومی و اولتراسونوگرافی طبیعی رگ‌های مرتبط با قلب فیل ماهی (Huso huso) نابالغ

زمینۀ مطالعه: از مهمترین بخش‌های دستگاه گردش خون، رگ‌های مرتبط با قلب هستند. اولتراسونوگرافی یکی از بهترین روش­هایی است که می­تواند جهت بررسی دقیق قلب و رگ‌های مرتبط با آن در ماهی مورد استفاده قرار گیرد. هدف: به دست آوردن شناختی کامل از ویژگی­های آناتومی و اکوکاردیوگرافی این رگ‌ها در فیل­ماهی و ارائه شیوه­ای استاندارد برای انجام سونوگرافی. روش‌کار: تعداد10 عدد فیل­ماهی­ نابالغ انتخا...

[ 12 ] - Effect of Aspartame on Histology and Histomorphometry of Stomach in Balb/C Mice

Introduction: Aspartame is one of the synthetic sweeteners widely used in the food industry as a sugar substitute in recent decades. The present study aimed to investigate the effect of different doses of aspartame on histological and histomorphometric changes in the stomach in BALB/C mice. Material & Methods: In this study, 24 BALB/C mice aged three weeks were selected and divided into thre...