ولی رزقی شیر سوار

گروه حسابداری ، واحدبابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران

[ 1 ] - بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی با کارآیی سرمایه‌گذاری‌های آتی و تغییر در بدهی‌های آتی شرکت

این مقاله به بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی با کارآیی  سرمایه گذاری های آتی و تغییر در بدهی های آتی شرکت می پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 93 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در این پژوهش، بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی با کارآیی  سرمایه گذاری های آتی و تغییر در بدهی های آتی شرکت برای دوره 1...

نویسندگان همکار