ناهید جلیلی مرند

دانشگاه الزهرا

[ 1 ] - تحلیل تقابلی مجاز در متون مطبوعاتی فارسی و فرانسه

متن­های مطبوعاتی در تمامی جنبه‌ها به­ویژه در زمینة سیاسی از مجاز بهره گرفته­اند. درک این آرایه ادبی، معادل‌یابی و ترجمه آن در زبان مقصد یکی از چالش‌هایی است که مترجم­ها به طور معمول  با آن روبه­رو هستند. در اهمیت این آرایه ادبی، افراسیابی و همکاران (Afrasiabi et al, 2006) می‌نویسد: «مجاز از مهم‌ترین، گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث بلاغی است. اهمیت مجاز از این رو است که هم در معانی به‌کار می‌رو...

[ 2 ] - از تکواژ تا واژه : رویکرد تطبیقی نام مشاغل در زبان فارسی و فرانسه

پژوهش حاضر در زمینه علم صرف است، علمی که به مطالعه درونی واژه ها پرداخته وبر شناخت تکواژ ها، همچنین معنی و دامنه بسامدشان استوار است. برای بررسی و تحلیل تکواژها، " –گر، -بان، -دار، -چی" را که در زبان فارسی برای ساخت نام مشاغل پربسامد هستند برگزیده ایم. در این راستا، واژه های مشتق با این ساختار را در حوزه نام مشاغل در زبان فارسی و فرانسه گرد آوری کرده ایم تا در این مقاله به بررسی و تحلیل ساختار ...