ساناز دهخوارقانی

مترجمه زبان فرانسه

[ 1 ] - از تکواژ تا واژه : رویکرد تطبیقی نام مشاغل در زبان فارسی و فرانسه

پژوهش حاضر در زمینه علم صرف است، علمی که به مطالعه درونی واژه ها پرداخته وبر شناخت تکواژ ها، همچنین معنی و دامنه بسامدشان استوار است. برای بررسی و تحلیل تکواژها، " –گر، -بان، -دار، -چی" را که در زبان فارسی برای ساخت نام مشاغل پربسامد هستند برگزیده ایم. در این راستا، واژه های مشتق با این ساختار را در حوزه نام مشاغل در زبان فارسی و فرانسه گرد آوری کرده ایم تا در این مقاله به بررسی و تحلیل ساختار ...