زهرا جودکی چگنی

کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران

[ 1 ] - بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تأکید برنقش تعدیل‌کننده کیفیت حسابرسی

هدف: با توجه به نقش محوری وجه نقد در تداوم فعالیت، انعطاف‌پذیری مالی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مدیران برای نگهداشت وجه نقد انگیزه کافی دارند. وجود خصیصه بیش‎اعتمادی در  مدیران موجب تخمین بیش از حد دانش و توانایی آنها در ایجاد بازده و جریان‌های نقدی آتی می‎شود. این روند می‌تواند بر تصمیم‌گیری آنها در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و میزان نگهداشت وجه نقد تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، حسا...

[ 2 ] - CEO power and earnings announcement tone with emphasis on the role of board oversight

The value of earnings reporting depends on the information it provides to the capital market. In the meantime, managers with the power and control of the situation interfere not only in quantity but also in the quality of reporting, so they declare profit in a more positive tone. However, supervisory management leads to protecting shareholder interests and reducing agency problems, limiting the...