عزالدینی اردکانی, فاطمه

[ 1 ] - بررسی همبستگی سن تقویمی، سن اسکلتی، سن دندانی و سن تخمینی از رادیو گرافی پانورامیک در مراجعه کنندگان به کلینیک های دندانپزشکی شهر یزد در سال 84-1383

سابقه و هدف: پیش بینی پتانسیل رشدی در بیماران یکی از عوامل مهم در طرح درمان موفق ارتودنسی است که با استفاده از مرحله سن اسکلتی و یا سایر شاخص هایی نظیر سن شناسنامه ای، بلوغ جنسی، مراحل تکامل دندانی، قد و وزن انجام می پذیرد. اهمیت دیگر تعیین سن بیماران، استفاده آن در مراکز پزشکی قانونی می باشد، تا بتوان سن افراد دارای اشکال در ثبت تاریخ تولد و سن مجرمان زیر 18 سال یا بالای 18 سال را تشخیص داد. ه...

[ 2 ] - Investigating the Causes for Repeating Periapical Radiographies in Radiology Department of School of Dentistry and the Effect of Education on its Reduction

Introduction: Despite quite a lot of risks resulting from repetitious radiographies, supervision on dental radiographies' repetition may serve as custody against radius. The aim of this study was to investigate the causes for repeating periapical radiography in radiology department of school of dentistry and the effect of education on repeatition reduction in Yazd University of Medical Sciences...

[ 3 ] - Evaluating the Characteristics and Structure of Dentistry Graduated Students' Theses in Shahid Sadughi University of Medical Sciences

Introduction: Theses are considered as one of the main sources of information. The aim of this study was to evaluate the characteristics and structures of students' theses as well as their research methodology. Methods: In this descriptive study, all dentistry students' theses from the year 1998 till the year 2004 (176 theses), were investigated based on the aspects of thesis' structure, rese...

نویسندگان همکار