ادهمی, اشرف

[ 1 ] - بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه کفایت آموزش های داده شده جهت دستیابی به اهداف آموزشی مصوب در بخش زنان و زایمان

زمینه: دانشجویان به عنوان عناصر اصلی آموزش یکی از بهترین منابع اطلاعات در هر سیستم آموزشی می باشند . یکی از مواردی که می توان از این منبع اطلاعاتی بهره برد، میزان تحقق اهداف آموزشی است. هدف : این مطالعه به منظور تعیین کفایت آموزش های ارائه شده جهت دستیابی به اهداف آموزشی مصوب از دیدگاه کارورزان پزشکی در بخش زنان وزایمان صورت گرفت . روش کار : کلیه کارورزان شاغل در سال تحصیلی 85- 84 شامل 93 نفر ن...

نویسندگان همکار