پدرام نیا, سوده

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

[ 1 ] - رابطه ابعاد خردمندی و راهبردهای مهار فکرِ مادران با علائم اختلالات رفتاری دختران

زمینه و هدف: وضعیت شناختی و عاطفی والدین به‌خصوص مادر در وضعیت رفتاری کودک نقش اساسی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد خردمندی و راهبردهای مهار فکر مادران با علائم اختلالات رفتاری دختران انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه­ پژوهش شامل تمامی دانش ­آموزان دختر دارای مشکلات رفتاری مشغول به تحصیل پایه سوم تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان کاشان در سال 1396 بود. حجم نمو...

[ 2 ] - اثر بخشی آموزش آدلری بر بهبود روابط مادر- دختر در دختران هنرستانی شهر اصفهان (خوراسگان) طی سال‌های 1396 تا 1397

مقدمه: یکی از مسائل مهم در نوجوانی گرایش به همسالان و دوری از خانواده است و این امر منجر به تعارضات دختران با مادران‌شان می‌شود با توجه به این مسئله، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش آدلری بر بهبود روابط مادر- دختردر دختران هنرستانی شهر اصفهان، صورت پذیرفت. روش کار: روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری 45 روزه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ...

[ 3 ] - بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش زوج‌درمانی هیجان مدار و راه حل مدار بر ترس از صمیمیت و رضایت جنسی زوجین

این پژوهش با هدف حاضر بررسی و مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار و راه‌حل مدار بر کاهش ترس از صمیمیت و افزایش رضایت جنسی زوجین انجام شد. این پژوهش از نوع طرح‌های نیمه تجربی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ این پژوهش شامل 30 زوج مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره (گروه همراه و مهرآور) شهر تهران بود که به‌طور تصادفی به سه گروه زوج‌درمانی هیجان‌مدار (10 زوج)، زوج‌درمانی راه‌حل ...

[ 4 ] - Multiple Relationships of Maladjustment Schemas, Personality, and Family Relations with Alexithymia in Primary School Children

Background and Purpose: Elementary school years are among the most important stages of development, as many of the child's capabilities, including emotional expressiveness, are developed during this period. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the multiple relationships between maladjustment schemas, personality, and family relations with alexithymia. Method:...

[ 5 ] - Study the Effect of Resilience Training on Reducing Stress and Communication Problems in the Primary Caregivers of the Elderly With Alzheimer Disease

Objectives The caregivers of the family older member with Alzheimer disease face many challenges, sometimes describing as caring “36 hours a day”. This hard work affects various aspects of the caregivers' life, including health, occupation, and income. The current study was designed to determine the effectiveness of resilience training on reducing stress and communication problems of the primar...

[ 6 ] - The Qualitative Study of Protective and Risk Factors in Addiction among Men and Women in Isfahan City

Objective: The purpose of this research was the qualitative study of protective and risk factors in addiction among men and women in Isfahan city. Method: The research was conducted using content analysis method (Brown & Clark, 2006). The statistical population included healthy and addicted men and women. Purposeful sampling was performed among clients referring to the addiction treatment cente...

[ 7 ] - Qualitative Study of Factors Affecting Adherence to Treatment in Substance-Dependent Individuals with Maintenance Treatment in Isfahan

Objective: The aim of this study was to qualitatively study the factors affecting adherence to treatment in substance-dependent individuals with methadone maintenance treatment in Isfahan. Method: This research was of qualitative type and thematic analysis. The statistical population included all substance-dependent individuals in addiction treatment centers with methadone in Isfahan in 2018. F...

[ 8 ] - The Qualitative Study on the Quality of Life of Volunteered Addicted Women in Drug Addiction Rehabilitation Centers of Isfahan City

The aim of the current research was a qualitative study of the quality of life of addicted women in Isfahan city. The type of this qualitative study was contents analysis and data was evaluated through Braun and Clark’s (2006) six-phase thematic analysis process. The statistical population of the study was all addicted women in addiction withdrawal centers in Isfahan city in 2018 and 17 persons...