تهمینه دهقانی

دانشجوی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی اثر تاریخ کشت گیاه ریحان بر روی بهره‌وری آب نرمال شده در مدل آکواکراپ

پارامتر بهره­وری آب نرمال شده یکی از ورودی­های مدل آکواکراپ است که بر اساس آن عملکرد زیست‌توده شبیه­سازی می­شود. این پارامتر در مدل آکواکراپ برای هر گیاه ثابت فرض شده است. از آنجائی که تاریخ کشت بر روی عملکرد محصول مؤثر می­باشد، لذا این سؤال در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که آیا تاریخ کاشت گیاه بر پارامتر بهره­وری آب نرمال شده مؤثر است یا خیر؟ گیاه مورد مطالعه ریحان بود که در تابستان سال 139...

نویسندگان همکار