بررسی اثر تاریخ کشت گیاه ریحان بر روی بهره‌وری آب نرمال شده در مدل آکواکراپ

نویسندگان

  • تهمینه دهقانی دانشجوی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • علی رحیمی خوب استاد، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • مصطفی عرب استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:

پارامتر بهره­وری آب نرمال شده یکی از ورودی­های مدل آکواکراپ است که بر اساس آن عملکرد زیست‌توده شبیه­سازی می­شود. این پارامتر در مدل آکواکراپ برای هر گیاه ثابت فرض شده است. از آنجائی که تاریخ کشت بر روی عملکرد محصول مؤثر می­باشد، لذا این سؤال در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که آیا تاریخ کاشت گیاه بر پارامتر بهره­وری آب نرمال شده مؤثر است یا خیر؟ گیاه مورد مطالعه ریحان بود که در تابستان سال 1396 در مزرعه کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در منطقه پاکدشت در سه زمان مختلف (سه تیمار T1، T2 و T3) به فاصله 10 روز از هم کاشته شد. در طی دوره رشد هر تیمار، 24 بار زیست‌توده اندازه­گیری و پارامتر بهره­وری آب نرمال شده برآورد شد. بهره­وری آب نرمال شده برای تیمار T1، T2 و T3 به ترتیب برابر 2/11، 7/13 و 9/13 گرم بر مترمربع براورد شد. ضریب تعیین و میانگین جذر مربعات خطا با استفاده از داده­های صحت سنجی به ترتیب حدود 99/0 و کمتر از 14 درصد تعیین شد. تفاوت در اعداد فوق نشان می­دهد که تاریخ کاشت بر روی مقدار بهره­وری آب نرمال شده مؤثر می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

واسنجی پارامتر بهره وری آب نرمال شده مدل آکواکراپ برای محصول ذرت در منطقه پاکدشت

پارامتر بهره­وری آب نرمال شده یکی از ورودی­های مدل آکواکراپ است که بر اساس آن عملکرد زیست‌توده محصول در مقیاس روزانه شبیه­سازی می­شود. مقدار پیش‌فرض مدل برای پارامتر گیاه ذرت 7/33 گرم بر متر‌مربع می­باشد. مسئله این پژوهش آن است که تاکنون مقدار بهره­وری آب نرمال شده برای گیاه ذرت رقم سینگل کراس- 704 تعیین نشده است. محل آزمایش مزرعه کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در منطقه پاکدشت بود. آ...

متن کامل

ارزیابی مدل آکواکراپ در شبیه‌سازی عملکرد گندم و تعیین تاریخ کشت در استان فارس

با کاربرد مدل آکواکراپ، پوشش تاجی، زیست‌توده، عملکرد دانه و تاریخ کشت گندم تحت کم‌آبیاری در زرقان و داراب در استان فارس شبیه‌سازی شد. سال زراعی 95-94 برای واسنجی و دو سال زراعی 96-95 و 97-96 برای صحت‌سنجی مدل به کار برده ‌شد. رطوبت، پوشش تاجی، زیست‌توده و عملکرد دانه، برای تعیین پارامترهای واسنجی در سال اول استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل واسنجی‌شده، دقت بالایی در شبیه‌سازی پوشش تاجی، زیست‌تو...

متن کامل

ارزیابی عملکرد مدل AquaCrop در شبیه‌سازی رشد گیاه ریحان تحت تنش‌های مختلف حاصلخیزی در شرایط کشت کنترل شده گلخانه

بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. کاربرد کودهای نیتروژنی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل تولید و افزایش بهره­وری محصولات کشاورزی به­شمار می­آید. مدیریت و مصرف بهینه کود صرفاٌ بر اساس آزمایش­های مزرعه­ای یا گلخانه­ای زمان­بر و هزینه­بر است. لذا مدل­هایی که اثرات تنش­های مختلف حاصلخیزی بر تولید محصول را شبیه­سازی می­کنند، ابزارهایی مفید در برنامه­ر...

متن کامل

بررسی اثر کود نیتروژن روی پارامترهای رشد محصول ذرت (سینگل کراس 704) برای مدل آکواکراپ

کود نیتروژن بر روی پارامترهای رشد و در نهایت عملکرد محصول اثر می­گذارد. شناخت این اثر برای مدیریت مصرف کود  مهم می­باشد. فرضیه این پژوهش آن است که کود نیتروژن روی چهار پارامتر رشد محصول ذرت از قبیل بهره­وری آب نرمال شده (WP*)، حداکثر پوشش گیاه(CCx)، نرخ رشد پوشش گیاه (CGC) و نرخ کاهش پوشش گیاه (CDC)اثر می­گذارد. این چهار پارامتر، ورودی­های مدل آکواکراپ هستند.هدف نخست این پژوهش تعیین معادله­ها ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 49  شماره 6

صفحات  1299- 1307

تاریخ انتشار 2019-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023