× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

کورش شیروانی

دانشیار، پزوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی تاثیر افزودن هافنیوم بر اکسیداسیون هم دما و مقاومت الکتریکی سوپر آلیاژ پایه نیکل جهت ساخت اتصال دهنده فلزی پیل سوختی اکسیدجامد

در این تحقیق تاثیر هافنیوم بر اکسیداسیون و هدایت الکتریکی سوپر آلیاژ پایه نیکل درC o1000 و 75 ساعت بررسی شده است.اکسیداسیون با بررسی ریز ساختار با میکروسکوپ الکترونی روبشی و اندازه گیری وزن و خواص الکتریکی با اندازه گیری مقاومت ویژه سطحی تحلیل شد. نتایج نشان می دهد نمونه با 0.4 Wt.% هافنیوم کمترین افزایش وزن را دارد. خاصیت عناصر فعال همانند هافنیوم در افزایش چسبندگی و تشکیل لایه آلومینا پیوسته ...

[ 2 ] - The Effect of Platinum Layer and Aluminizing Process on Surface Roughness of Coated Superalloy by Pt-Al

In this study, the effect of platinum-aluminide coating parameters on surface roughness of nickel-based superalloy Rene®80 was evaluated. For this purpose, different thicknesses of Pt-layer (2, 4, 6 and 8µm) were plated on the Samples. Then diffusion aluminide coating in two types, high tempeature-low activity and low temperature-high activity was performed. The results of structural investigat...

[ 3 ] - Nickel Base Superalloy Rene®80 – The Effect of High Temperature Cyclic Oxidation on Platinum-Aluminide Coating Features

Nickel base superalloy alloys are used in the manufacture of gas turbine engine components, which in use are exposed to high temperatures and corrosive environments. The platinum aluminide coatings described here have been developed to protect nickel base superalloy alloys from oxidation. In this study, the effect of cyclic oxidation, platinum layer thickness and aluminizing process on beha...