× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ذاکر, فرهاد

استاد گروه هماتولوژی و بانک خون، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

[ 1 ] - مطالعه‌ی اثر پلی مورفیسم‌های -401CTو+452CT ژن گاما گلوتامیل هیدرولاز(GGH) بر سطح سرمی وتوکسیسیتی مرتبط با مصرف متوترکسات در کودکان ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوئید حاد تحت درمان در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

Background and Aim: Acute lymphoblastic leukemia patients show differences in serum levels and toxicity associated with methotrexate after its treatment. Pharmacogenetics is an important determining factor for these differences. In this study, the effect of +452 C / T and -401C / T polymorphisms of GGH gene on serum levels and toxicity associated with methotrexate was studied. The aim of this s...

[ 2 ] - Polymorphisms within methotrexate pathway genes: Relationship between plasma methotrexate levels, toxicity experienced and outcome in pediatric acute lymphoblastic leukemia

Objective(s): The current study aimed to investigate the relationship of genetic polymorphism and plasma methotrexate (MTX) levels, toxicity experience and event free survival (EFS) in pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL). Materials and Methods: The study included 74 ALL patients. Polymerase chain reaction and genotyping of methy...