رحمانی, فاطمه

1- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

[ 1 ] - اثر محافظتی ژل رویال بر روی بافت بیضه و خصوصیات اسپرم در موش های بالغ تحت تیمار با نیکوتین

 سابقه و هدف: نیکوتین به عنوان ترکیب دارویی، تاثیر نامطلوبی روی دستگاه تولیدمثلی نر دارد. از آنجائیکه ژل‌رویال با خاصیت آنتی‌اکسیدانتی می‌تواند تنش ‌اکسیداتیو را تعدیل کند. این مطالعه به منظور بررسی محافظتی ژل رویال روی بافت بیضه و فراسنجه­های اسپرمی در موش­های تحت­تیمار با نیکوتین انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 36 موش نر بالغ به­ صورت تصادفی به شش گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه او...