لیلا براتی

دانشجوی دکتری مالی، گرایش بانکداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

[ 1 ] - محیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت‌های با منافع دوگانه

شرکت‌های با منافع دوگانه، مؤسساتی هستند که در آنها حداقل یکی از سهامدارانش همزمان طلبکار (بستانکار) شرکت باشد. با توجه به وجود اختلاف بین حق رای دادن و حقوق جربان های نقدی، انتظار می‌رود که وجود منافع دوگانه در ساختار مالکیت باعث عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکت‌ها شود. این امر نشان می‌دهد که احتمالاً محیط اطلاعاتی در شرکت‌های با منافع دوگانه ضعیف‌تر بوده و لذا مدیران این شرکت‌ها انگیزه بالاتری بر...

نویسندگان همکار