علیرضا حیدرزاده هنزائی

استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

[ 1 ] - محیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت‌های با منافع دوگانه

شرکت‌های با منافع دوگانه، مؤسساتی هستند که در آنها حداقل یکی از سهامدارانش همزمان طلبکار (بستانکار) شرکت باشد. با توجه به وجود اختلاف بین حق رای دادن و حقوق جربان های نقدی، انتظار می‌رود که وجود منافع دوگانه در ساختار مالکیت باعث عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکت‌ها شود. این امر نشان می‌دهد که احتمالاً محیط اطلاعاتی در شرکت‌های با منافع دوگانه ضعیف‌تر بوده و لذا مدیران این شرکت‌ها انگیزه بالاتری بر...

[ 2 ] - بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام با استفاده از تبدیلات خطی نویزساز و مدل خودبازگشت برداری

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد. برای این منظور، متغیرهای «نااطمینانی قیمت نفت» و «نااطمینانی نرخ ارز» به عنوان متغیر مستقل و «بازدهی سهام» به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‎اند و از داده‎های روزانه مربوط به قیمت نفت سنگین ایران، نرخ رسمی ارز و شاخص بورس در بازه زمانی دی ماه ١٣٨٠ الی دی ماه ١٣٩١ (مطابق با ٠١/٠١/٢٠٠٢ ...

[ 3 ] - بررسی تاثیر استراتژی تجاری و بیش‎ارزشیابی بر ریسک سقوط قیمت سهام

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر استراتژی تجاری و بیش‎ارزشیابی بر ریسک سقوط قیمت سهام است. استراتژی تجاری به پیروی از پژوهش‎های بنتلی و همکاران (2014)، ریسک سقوط قیمت سهام به پیروی از مدل هاتن و همکاران (2014) و بیش‎ارزشیابی به پیروی از مدل فودس و همکاران (2005) اندازه‎گیری شده است. تعداد 211 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله از 1390 تا 1395 طبق شرایط غربال جامعه انتخا...

[ 4 ] - تأثیر حجم معاملات، زمان تا سررسید، تعداد موقعیت‌های تعهدی باز در بازده معاملات آتی سکۀ بهار آزادی

اهداف: راه‌اندازی بازار آتی در بورس کالای ایران، فرصت پوشش ریسک ناشی از نوسان‌های قیمت و فضای جدیدی را برای سودآوری ایجاد کرد. روش: با توجه به اینکه تنها قرارداد آتی فعال در ایران، قراردادهای آتی سکۀ تمام بهارآزادی در بورس کالای ایران است، جامعۀ آماری پژوهش، قراردادهای آتی سکۀ تمام بهار آزادی طرح امام خمینی(ره) تحویل اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفن...

[ 5 ] - Development and Comparison of Methods Based on Grey and Fractal Models for Predicting Natural Gas Prices

Today there is consensus regarding the importance of predicting the price of energy carriers for economic development, including natural gas as a preferred energy source on environmental grounds. In this paper we analyze the nonlinear behavior of natural gas prices over time by use of the Grey Method (GM), Developed Grey Method (DGM), Fractal Discrete Grey Method (FDGM) and a compound Method II...

[ 6 ] - پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته مبتنی بر روش گری و تحلیل فرکتال

اهمیت پیش‌بینی قیمت حامل‌های انرژی بر توسعه اقتصاد و صنعت، امروزه بر کسی پوشیده نیست. در این میان پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی به عنوان یکی از حامل‌های مهم انرژی می‌تواند ابزار مهمی در تصمیم‌گیری توسعه صنایع تلقی گردد. در این مقاله ضمن بررسی رفتار غیرخطی قیمت گازطبیعی در یک بازه چندساله، با معرفی روش‌های توسعه‌یافته گری و تلفیقی فرکتالی گری از آنها برای پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی استفاده شده‌است. نتایج...

[ 7 ] - Investigating the Effect of Business Strategy and Stock Price Synchronicity on Stock Price Crash Risk

Stock price crash risk has a significant impact on investors, creditors, managers, and shareholders, so the prediction of this phenomenon is a very important issue in investment and risk management decisions. This research investigates the effect of business strategy and stock price synchronicity on stock price crash risk. Following Bentley et al.[2], composite strategy score has been used to ...