محمدرضا شاه نظری

دکترای مهندسی مکانیک. دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک.دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

[ 1 ] - بررسی تحلیلی و عددی ناپایداری جریان سیال در محیط متخلخل همراه با ملاحظه ترم فرشهیمر

جریان توسعه یافته سیال در کانال پر شده از محیط متخلخل به عنوان یکی از مسائل کلاسیک در زمینه مکانیک سیالات شناخته می شود. مدل دارسی، برینکمن و برینکمن فورشهیمر از مدلهای شناخته شده توصیف چنین جریانی می باشد. معادله دارسی به عنوان پرکاربردترین معادله بر اساس تشریح نیروی اصطکاکی بین سیال و شبکه جامد متخلخل شکل گرفته است. در معادله برینکمن، ترم ویسکوزیته مشابه ترم لاپلاسین در معادله ناویر استوکس به...

[ 2 ] - Equipment capacity optimization of an educational building’s CCHP system by genetic algorithm and sensitivity analysis

Combined cooling, heating, and power (CCHP) systems produce electricity, cooling, and heat due to their high efficiency and low emission. These systems have been widely applied in various building types, such as offices, hotels, hospitals and malls. In this paper, an economic and technical analysis to determine the size and operation of the required gas engine for specific electricity, cooling, ...

[ 3 ] - Lattice Boltzmann modeling of two component gas diffusion in solid oxide fuel cell

In recent years, the need for high efficiency and low emission power generation systems has made much attention to the use of fuel cell technology. The solid oxide fuel cells due to their high operating temperature (800 ℃ -1000 ℃) are suitable for power generation systems.Two-component gas flow (H2 and H2O) in the porous media of solid oxide fuel cell’s anode have been modeled via lattice Boltz...

[ 4 ] - Capillary Effects on Surface Enhancement in a Non-Homogeneous Fibrous Porous Medium

The evaluation of a free fluid surface in a porous medium has several mathematical applications that are important in industries using molds, particularly in the fluid injection process. The vacuum-assisted resin transfer molding (VARTM) process is a promising technology in the primary composite industry. An accurate computational simulation of the VARTM process would be a cost-effective tool i...

[ 5 ] - بررسی تحلیلی معادله غیر خطی جریان سیال در محیط متخلخل همراه با ملاحظه ترم فرشهیمر و برآورد ضریب جابجایی حرارتی

جریان توسعه یافته سیال در کانال پر شده از محیط متخلخل به عنوان یکی از مسائل کلاسیک در زمینه مکانیک سیالات شناخته می شود. مدل دارسی، برینکمن و برینکمن فورشهیمر از مدلهای شناخته شده توصیف چنین جریانی می باشد. معادله دارسی به عنوان پرکاربردترین معادله بر اساس تشریح نیروی اصطکاکی بین سیال و شبکه جامد متخلخل شکل گرفته است. در معادله برینکمن، ترم ویسکوزیته مشابه ترم لاپلاسین در معادله ناویر استوکس به...

[ 6 ] - شبیه‌سازی و بررسی ناپایداری غیر خطی انگشتی‌‌شدن لزج دو سیال قابل امتزاج در محیط متخلخل همگن

پدیده انگشتی‌شدن ناشی از ناپایداری سیال در محیط متخلخل، کاربردها و نمونه‌های مختلفی در صنایع، فرآیندها و مسائل طبیعی دارد. در سال‌های اخیر، مطالعات متعددی بر روی پایداری در محیط متخلخل توسط محققین صورت گرفته‌است. با توجه به اینکه پایداری جریان قابل امتزاج در محیط‌های متخلخل، یکی از مسائل کلاسیک به شمار می‌رود، در این مقاله با شبیه‌سازی غیر خطی ناپایداری انگشتی‌شدن لزج، در محیط همسان‌گرد، به برر...

[ 7 ] - محاسبه سیستم بهینه احتراق ناقص متان در محیط متخلخل جهت دست‎یابی به درصد هیدروژن بیشینه: بررسی تجربی و دینامیک سیالات محاسباتی

روش‎های مختلفی برای تولید هیدروژن به‎عنوان سوخت آینده وجود دارد. روش‌های تولید هیدروژن از سوخت‎های هیدروکربونی از اقتصادی‎ترین این روش‎‌ها به‌شمار می‌روند. اگرچه اکثر این فرآیندها به‎صورت کاتالیستی انجام می‌شوند اما به‎صورت ذاتی دارای معایب متعددی از قبیل تخریب کاتالیست‎ها، سیستم پیچیده، پاسخ آهسته و هزینه بالا هستند. از روش‎های جایگزین که اخیرا مورد توجه قرار گرفته‌است می‎توان به استفاده از فر...

[ 8 ] - بررسی فرکتالی ناپایداری انگشتی لزج دو سیال واکنش پذیر قابل امتزاج در محیط متخلخل همگن

ناپایداری انگشتی‌ لزج در محیط متخلخل یکی از فرایند‌های طبیعی است که در مسائل مختلفی از جمله فرایند ازدیاد برداشت نفت کاربرد فراوانی دارد. در این مقاله شبیه‌سازی غیرخطی ناپایداری انگشتی لزج دو سیال قابل امتزاج واکنش‌پذیر در یک محیط متخلخل همگن مورد بررسی قرار گرفته‌است. در این حالت، سیال تولیدی در مرز مشترک را می‌توان مشابه خط ساحلی در نظر گرفت، لذا تحلیل چندفرکتالی و تک‌فرکتالی بر روی این نوع ن...

[ 9 ] - A NOVEL HOMOTOPY PERTURBATION METHOD: KOUROSH´S METHOD FOR A THERMAL BOUNDARY LAYER IN A SATURATED POROUS MEDIUM

this paper a novel homotopy perturbation method has been presented for forced convection boundary layer problems in a porous medium. Noting the infinite condition, a homotopy form which is similar to the singular perturbation form has been considered. The inner and outer solutions have been achieved and the coincidence of the results has been investigated with a proper matching method. The resu...

[ 10 ] - Simulation of Methane Partial Oxidation in Porous Media Reactor for Hydrogen Production

The enactment of strict laws on reducing pollution and controlling combustion has given rise to the necessity of considering a new approach to energy supply in the future. One such approach is the use of hydrogen as an alternative to fossil fuels. Hydrogen and synthesis gas are typically produced through the partial oxidation of methane in porous media. This process was theoretically simula...

[ 11 ] - Development and Comparison of Methods Based on Grey and Fractal Models for Predicting Natural Gas Prices

Today there is consensus regarding the importance of predicting the price of energy carriers for economic development, including natural gas as a preferred energy source on environmental grounds. In this paper we analyze the nonlinear behavior of natural gas prices over time by use of the Grey Method (GM), Developed Grey Method (DGM), Fractal Discrete Grey Method (FDGM) and a compound Method II...

[ 12 ] - پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته مبتنی بر روش گری و تحلیل فرکتال

اهمیت پیش‌بینی قیمت حامل‌های انرژی بر توسعه اقتصاد و صنعت، امروزه بر کسی پوشیده نیست. در این میان پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی به عنوان یکی از حامل‌های مهم انرژی می‌تواند ابزار مهمی در تصمیم‌گیری توسعه صنایع تلقی گردد. در این مقاله ضمن بررسی رفتار غیرخطی قیمت گازطبیعی در یک بازه چندساله، با معرفی روش‌های توسعه‌یافته گری و تلفیقی فرکتالی گری از آنها برای پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی استفاده شده‌است. نتایج...

[ 13 ] - Experimental investigation of Methane Partial Oxidation in Porous Media for Hydrogen Production

One of the future technologies for energy supply in the electricity and automotive industries is the use of fuel cells. Hydrogen is the main source of fuel in fuel cells. Methane reforming through partial oxidation of methane is one of the methods of hydrogen production. In this paper, this process for the production of hydrogen gas, which is the energy source of these fuel cells, is examined n...