محمد فراهانی

دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

[ 1 ] - بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام با استفاده از تبدیلات خطی نویزساز و مدل خودبازگشت برداری

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد. برای این منظور، متغیرهای «نااطمینانی قیمت نفت» و «نااطمینانی نرخ ارز» به عنوان متغیر مستقل و «بازدهی سهام» به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‎اند و از داده‎های روزانه مربوط به قیمت نفت سنگین ایران، نرخ رسمی ارز و شاخص بورس در بازه زمانی دی ماه ١٣٨٠ الی دی ماه ١٣٩١ (مطابق با ٠١/٠١/٢٠٠٢ ...

نویسندگان همکار