ناصرعلی یداله زاده طبری

دانشگاه ازاد واحد بابل

[ 1 ] - اثر تکانه‌های صادرات نفت و تعامل آن با قدرت انحصاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت DSGE

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت نفت در بازار جهانی که با تکانه‌های مثبت و منفی متعددی مواجه بوده است، در این مطالعه قصد داریم تکانه کاهش قیمت نفت و تکانه مارک آپ را که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کنیم. برای این منظور، از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای شبیه سازی اقتصاد ایران در دوره 1338-1394 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، مارک آپ بر روی تولید ناخالص داخل...

[ 2 ] - The optimized model of factors effecting on the Merger and Acquisition from multiple dimensions with neural network approach.

Nowadays, firms apply the merger and acquisition strategy for gaining synergy, increasing the wealth of stockholders, economics of scales, enhancing efficiency, increasing the ability to research and develop, developing the firm and decreasing the risk. Developing an optimized model with the ability to identify the effective variables on the merger and acquisition process has a significant ...