× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

محمد احمدنژاد

دانشگاه کردستان

[ 1 ] - نقش یک دوره ی نگارش انگلیسی وبلاگ محور در ارتقای استقلال یادگیری فراگیران

با استفاده از روش تحقیق آمیخته، این پژوهش تاثیر یک دوره‌ی نگارش انگلیسی مبتنی بر وبلاگ بر سطح استقلال یادگیری فراگیران، که در این پژوهش به عنوان خود آغاز گری و خود تنظیمی فراگیر تعریف شده است، را مورد بررسی قرار داد. در راستای اهداف این پژوهش، دانشجویان در گروه کنترل (تعداد=21) بر اساس آموزه‌های متداول نگارش در کلاس تحت آموزش قرار گرفتند و دانشجویان در گروه آزمایش (تعداد=25) علاوه بر آموزه‌های ...

[ 2 ] - Effects of Blog-Mediated Writing Instruction on L2 Writing Motivation, Self-Efficacy, and Self-Regulation: A Mixed Methods Study

Employing an explanatory sequential design, this study investigated the effects of a blog-mediated writing course on L2 students’ writing motivation, self-efficacy, and self-regulation. A number of 46 Iranian EFL learners from 2 intact university classes were recruited as the participants and were randomly assigned into the control group (n = 21) and the experimental group (n ...