× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Jalil Fathi

Allameh Tabataba'i University

[ 1 ] - The Investigation of the Perspectives of Iranian EFL Domain Experts on Postmethod Pedagogy: A Delphi Technique

After the introduction of postmethod pedagogy by Kumaravadivelu with its three principles of particularity, possibility and practicality, a wave of attention was directed towards this so-called 'postmethod era' and its appropriacy and adequacy in satiating the demands of the language learners in this 'brand new world'. This situation has created a healthy debate among the Iranian EFL community ...

[ 2 ] - Collective teacher efficacy, teacher self-efficacy, and job satisfaction among Iranian EFL Teachers: The mediating role of teaching commitment

A significant research base has increasingly substantiated that teachers are among the most significant players affecting student achievement in second language classrooms. As a result, teacher-related variables have enjoyed much research attention over the recent decades in both mainstream education and English Language Teaching (ELT). Likewise, the present study was set to test a stru...

[ 3 ] - اثربخشی آموزش زبان با کمک مودل برعملکرد درک مطلب زبان آموزان ایرانی

ابزارهای مبتنی بر وب و اپلیکیشن­هایی که پتانسیل لازم جهت افزایش انگیزه و تعامل میان زبان آموزان را دارند، توجهات زیادی را در میان جامعه­ی آموزش زبان انگلیسی به خود جلب کرده­اند. یکی از جدیدترین تکنولوژی­های مبتنی بر وب که برای اهداف آموزشی به کار گرفته شده است مودل است که یک محیط یادگیری مجازی با منبع آزاد است. با توجه به اهمیت تکنولوژی به‌طورکلی و نادر بودن مطالعات مربوط به استفاده از مودل در ...

[ 4 ] - تقویت یادگیری خودتنظیمی زبان‌آموزان ایرانی: بررسی تاثیر خودسنجی و همسال‌سنجی در مهارت نگارش در زبان دوم

خود-تنظیمی به عنوان توانایی افراد در تنظیم و هدایت احساسات، عواطف، افکار و رفتارخود و یادگیری مفهومی است که در روانشناسی تربیتی و آموزش توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی دو روش خودسنجی و همسال‌سنجی در یک دوره آموزش مهارت نوشتاری در بهبود یادگیری خود-تنظیمی بوده است. بدین منظورهفتاد و نه زبان آموز با مهارت زبانی متوسط در قالب سه کلاس دست نخورده در این مطالعه شرکت...

[ 5 ] - نقش یک دوره ی نگارش انگلیسی وبلاگ محور در ارتقای استقلال یادگیری فراگیران

با استفاده از روش تحقیق آمیخته، این پژوهش تاثیر یک دوره‌ی نگارش انگلیسی مبتنی بر وبلاگ بر سطح استقلال یادگیری فراگیران، که در این پژوهش به عنوان خود آغاز گری و خود تنظیمی فراگیر تعریف شده است، را مورد بررسی قرار داد. در راستای اهداف این پژوهش، دانشجویان در گروه کنترل (تعداد=21) بر اساس آموزه‌های متداول نگارش در کلاس تحت آموزش قرار گرفتند و دانشجویان در گروه آزمایش (تعداد=25) علاوه بر آموزه‌های ...

[ 6 ] - Iranian EFL teachers' willingness to implement postmethod pedagogy: A mixed methods study

The aim of this study was to investigate the Iranian English as a Foreign Language (EFL) teachers' willingness to implement postmethod pedagogy in the Iranian context. In so doing, a mixed methods approach was employed in which first a validated postmethod questionnaire was administered to a nationally representative sample of 711 Iranian EFL teachers. Then, a series of focus group discussions ...

[ 7 ] - Effects of Blog-Mediated Writing Instruction on L2 Writing Motivation, Self-Efficacy, and Self-Regulation: A Mixed Methods Study

Employing an explanatory sequential design, this study investigated the effects of a blog-mediated writing course on L2 students’ writing motivation, self-efficacy, and self-regulation. A number of 46 Iranian EFL learners from 2 intact university classes were recruited as the participants and were randomly assigned into the control group (n = 21) and the experimental group (n ...

[ 8 ] - The Relationship Between Core Endurance and Performance in National Female Badminton Athletes

Purpose: A theory states that strong core stability allows athletes to fully transfer forces from the upper extremities to lower extremities, and finally to the ground. On the contrary, weak core stability causes alterations in transferring forces, reduces sport performance, and increases risk for injury, especially in the lower extremities. Therefore, the current study investigated the relatio...

[ 9 ] - Examining the Effects of Writing Instruction through Blogging on Second Language Writing Performance and Anxiety

This study investigated the effects of blog-mediated instruction on English-as-a-foreign language (EFL) learners’ writing performance and anxiety. In addition, it aimed to probe into the EFL learners’ attitudes towards blog-mediated writing instruction. The participants of the study included forty-six Iranian EFL learners from two intact university classes, who were randomly assigned to the Con...