× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

امیر غفوریان شاگردی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری

[ 1 ] - توسعه صنعت گردشگری از طریق برندسازی صنایع دستی

این پژوهش با هدف توسعه گردشگری اصفهان از طریق برندسازی برای برای صنایع دستی اصفهان از طریق مدل PCDL انجام گرفته است. پژوهش از نوع پژوهشهای آمیخته (کیفی و کمی) می باشد که در مراحل مختلف تحقیق از روشهای کیفی و کمیِ دلفی فازی، کارت امتیازی متوازن و توصیفی پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمی است. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان صنایع دستی ...

[ 2 ] - مطالعه تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: سرپرستان هیأت‎های زیارتی شهر مشهد)

آن هوشی را که متناسب با باورها، هنجارها و ارزش هایی که در فعالیت های روزمره بر عهده می گیریم و بر زندگی اجتماعی اثربخش است، هوش معنوی می نامند. اثربخشی یکی از مقولات مهم در زندگی فردی و اجتماعی و هوش معنوی از جمله عوامل مؤثر بر آن است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه تأثیر هوش معنوی سرپرستان بر اثربخشی گروهی هیأت‏های مذهبی زیارتی است. روش شناسی این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده، ابزار تحقیق پرسشن...

[ 3 ] - مطالعه تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: سرپرستان هیأت‎های زیارتی شهر مشهد)

آن هوشی را که متناسب با باورها، هنجارها و ارزش هایی که در فعالیت های روزمره بر عهده می گیریم و بر زندگی اجتماعی اثربخش است، هوش معنوی می نامند. اثربخشی یکی از مقولات مهم در زندگی فردی و اجتماعی و هوش معنوی از جمله عوامل مؤثر بر آن است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه تأثیر هوش معنوی سرپرستان بر اثربخشی گروهی هیأت‏های مذهبی زیارتی است. روش شناسی این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده، ابزار تحقیق پرسشن...

[ 4 ] - بررسی اثر حساسیت زیست‌محیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی

<strong>مقدمه:</strong> شرکت‌ها با انجام اقداماتی در رابطه با حفظ محیط‌زیست و بهبود آن، جایگاه خود را در بین رقبا بیش از پیش ارتقا داده و مزیت رقابتی کسب می‌کنند. در این راستا، پژوهش حاضر اثر حساسیت زیست‌محیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مزیت رقابتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‌کند.<br /> <strong>روش پژوهش:</strong> این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ...

[ 5 ] - ارائه مدل کوبانکینگ در ادغام بانک ها و موسسات با رویکرد بازاریابی (مورد مطالعه بانک قوامین)

کسب و کارها مدام در حال تغییر می­باشند و تغییرات نیز بگونه ­ای گسترده و غیرقابل پیش­ بینی است بگونه ­ای که هر روز شاهد ایجاد و یا ادغام انواع کسب و کارها براساس پایه­ گذاری مدل­ های جدیدی می­ باشیم سیستم بانکی نیز از این امر مستثنی نبوده و جهت جلوگیری از شکست، خود را با مدل­های موجود گوناگون منطبق نموده تا حضور خود را تثبیت نماید. با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته، ادغام بانک ­ها براساس رویکرد ...