× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

محمد سجاد غفوریان شاگردی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

[ 1 ] - بررسی اثر حساسیت زیست‌محیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی

مقدمه: شرکت‌ها با انجام اقداماتی در رابطه با حفظ محیط‌زیست و بهبود آن، جایگاه خود را در بین رقبا بیش از پیش ارتقا داده و مزیت رقابتی کسب می‌کنند. در این راستا، پژوهش حاضر اثر حساسیت زیست‌محیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مزیت رقابتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‌کند. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ...