کاظم کیال

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران

[ 1 ] - استراتژی های راه انداری یک کسب و کار پلتفرمی در صنعت بانکی و پرداخت

در دهه‌های اخیر نیاز به نوآوری از یک سو و هزینه های زیاد توسعه آن از سوی دیگر، موجب شده است تا بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش از رویکرد نوآوری باز استفاده کنند. یکی از مدل‌های پیاده‌سازی این رویکرد، پلتفرمی‌کردن کسب و کار بنگاه است که در سال‌های اخیر پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده است. با این حال، نیاز به تحقیقاتی برای استراتژی های اصلی کسب و کارهای پلتفرمی در کشور ایران با شرایط اقتصادی و...

نویسندگان همکار