× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Abbas Ali Daryaei

Imam Khomeini International University

[ 1 ] - Financial Freedom and Socially Responsible Market Economy: An Analysis from Rawls’s Theory of Justice

Using Rawls's theory of justice, this paper addresses the empirical question of whether the socially responsible market economy can help explain the current situation in financial freedom, as well as its recent variation across countries. Utilizing annual data from selected countries of Middle East, North Africa, Asia and Oceania, and static panel estimation techniques, we provide evidence whic...

[ 2 ] - Board Compensation and Risk-Taking: The Moderating Role of CEO Duality (Evidence from Banking Industry)

  The purpose of this paper is to explore relationship between board compensation and risk taking with regard to CEO duality in the banking industry. Using a panel data regression model, with regard to optimal contracting and managerial power theory, we examined the data to determine the relationship between board compensation and risk taking of twenty one banks, for the period 2012 to 2018. R...

[ 3 ] - اثر فرسایش قدرت خودکنترلی بر کیفیت قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان (آزمون نظریه فرسایش قدرت خودکنترلی)

مقدمه: با نزدیک شدن به پایان دوره مالی، فشار کاری حسابرسان دوچندان می‌شود و همین موضوع، فشار زیادی را بر ذهن آنان برای خودکنترلی وارد می‌کند. در واقع، این موضوع بستری را فراهم می‌کند تا قدرت قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان تحت تأثیر قرار گیرد. روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های همبستگی است. نمونه پژوهش متشکل از 98 نفر حس...