× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

لیلا خلوصی مشفق

کارشناس ارشد حسابرسی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

[ 1 ] - اثر فرسایش قدرت خودکنترلی بر کیفیت قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان (آزمون نظریه فرسایش قدرت خودکنترلی)

مقدمه: با نزدیک شدن به پایان دوره مالی، فشار کاری حسابرسان دوچندان می‌شود و همین موضوع، فشار زیادی را بر ذهن آنان برای خودکنترلی وارد می‌کند. در واقع، این موضوع بستری را فراهم می‌کند تا قدرت قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان تحت تأثیر قرار گیرد. روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های همبستگی است. نمونه پژوهش متشکل از 98 نفر حس...