عبدالرضا مصدق

دانشجوی دکترای مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکدة مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری

برای چندین دهه، سازمان‌ها بیش از مشتریان بر نشان تجاری و محصولاتشان تمرکز می‌کردند؛ اما اکنون بنگاه‌های اقتصادی بر ایجاد و حفظ ارتباط مؤثر با مشتریان متمرکز شده‌اند. در چنین شرایطی شناخت مشتریان و نیازهای آنان به امری حیاتی برای سازمان‌ها تبدیل شده است. یکی از پرکاربردترین روش‌های شناخت مشتریان، بخش‌بندی آنها به گروه‌های متجانس و شناخت ویژگی‌های هر بخش است؛ اما شیوه‌های سنتی و ایستای بخش‌بندی م...