× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Alireza Mahboubab-Ahari

Department of Health Economics, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

[ 1 ] - The Study of Effective Factors on Iran’s Pharmaceutical Export Supply and Demand

The importance of drug as a valuable export product in the global economy becomes more clear every day. Understanding the problems of exports and factors affecting it, can be an important step to keep Iran’s position in the world markets and further export development of this product.In this study, Iranian pharmaceutical exports’ supply and demand functions were calculated using co-integration ...

[ 2 ] - The Study of Effective Factors on Iran’s Pharmaceutical Export Supply and Demand

The importance of drug as a valuable export product in the global economy becomes more clear every day. Understanding the problems of exports and factors affecting it, can be an important step to keep Iran’s position in the world markets and further export development of this product.In this study, Iranian pharmaceutical exports’ supply and demand functions were calculated using co-integration ...

[ 3 ] - تحلیل هزینه‌های مستقیم بیماران بستری منتظر دریافت ضربان‌ساز (مطالعه موردی: مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز)

مقدمه: هزینه‌های مربوط به درمان بیماران قلبی-عروقی بخش عمده‌ای از هزینه­های بهداشتی و درمانی را تشکیل می‌دهد. از این رو، بررسی هزینه‌های این بیماران دارای اهمیت است. برای این منظور در پژوهش حاضر هزینه‌های مستقیم مربوط به بیماران بستری منتظر دریافت ضربان‌ساز در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز از دیدگاه بیمارستان تحلیل شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از ن...