× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

گیسو علیزاده

دانشجوی دکترای سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

[ 1 ] - تحلیل هزینه‌های مستقیم بیماران بستری منتظر دریافت ضربان‌ساز (مطالعه موردی: مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز)

مقدمه: هزینه‌های مربوط به درمان بیماران قلبی-عروقی بخش عمده‌ای از هزینه­های بهداشتی و درمانی را تشکیل می‌دهد. از این رو، بررسی هزینه‌های این بیماران دارای اهمیت است. برای این منظور در پژوهش حاضر هزینه‌های مستقیم مربوط به بیماران بستری منتظر دریافت ضربان‌ساز در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز از دیدگاه بیمارستان تحلیل شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از ن...

[ 2 ] - Health in First to Sixth Economic, Social, and Cultural Development Plans of Iran: A Document Analysis

Background: Development plans aimed at macro-management planning in a country significantly impact all functional fields. This study investigated the status and significance of the health sector in the first to sixth economic, social, and cultural development plans in Iran.  Methods: This was a review study using documentary analysis method. The review was conducted with an emphasis on purpose...