کفسان منصوری

کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشکدة علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‏سینا، همدان، ایران

[ 1 ] - مسئولیت‏ پذیری اجتماعی و ارزش شرکت: نقش تعدیلگر مدیریت سود

طبق تئوری نمایندگی، مدیریت شرکت ممکن است از اختیارات خود جهت حداکثر کردن رفاه شخصی بهره ببرد. بدین‏ ترتیب، از یک سو به مدیریت سود پرداخته و از سوی دیگر، بر اساس استراتژی تحکیم‏بخشی، با استفاده از اختیار خود، می‏تواند آثار منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت را با پرداختن به فعالیت‏های مسئولیت‏پذیری اجتماعی و افشای آن یا صرفاً افشای صوری این‏گونه فعالیت‏ها، که بر شهرت شرکت و حمایت ذی‏نفعان تأثیر مثبت می...