فاطمه یونسی مطیع

کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران

[ 1 ] - مسئولیت‏ پذیری اجتماعی و ارزش شرکت: نقش تعدیلگر مدیریت سود

طبق تئوری نمایندگی، مدیریت شرکت ممکن است از اختیارات خود جهت حداکثر کردن رفاه شخصی بهره ببرد. بدین‏ ترتیب، از یک سو به مدیریت سود پرداخته و از سوی دیگر، بر اساس استراتژی تحکیم‏بخشی، با استفاده از اختیار خود، می‏تواند آثار منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت را با پرداختن به فعالیت‏های مسئولیت‏پذیری اجتماعی و افشای آن یا صرفاً افشای صوری این‏گونه فعالیت‏ها، که بر شهرت شرکت و حمایت ذی‏نفعان تأثیر مثبت می...

[ 2 ] - Institutional Ownership, Business Cycles and Earnings Informativeness of Income Smoothing: Evidence from Iran

Managers engage in income smoothing either to communicate private information about future earnings to investors (informativeness hypothesis) or to distort financial performance for opportunistic purposes (opportunism hypothesis). Business cycles and the monitoring role of institutional ownership may affect the earnings informativeness of income smoothing. The purpose of this research is to exa...