× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ساسان قاسمی

دکتری، گروه مهندسی برق - دانشگاه کردستان - سنندج - ایران

[ 1 ] - ارائۀ مدلی دوسطحی برای برنامه‌ریزی توسعة شبکة توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف

این مقاله مدلی دوسطحی برای برنامه‌ریزی توسعة شبکة توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف با لحاظ‌کردن منابع تولید پراکنده در شبکة فشار ضعیف ارائه می‌شود. در مدل دوسطحی، سطوح بالا و پایین به‌ترتیب شبکة فشار متوسط و فشار ضعیف‌اند. در مدل پیشنهادی با تجزیة مدل به دو زیر مسئله، هدف نهایی، یافتن جوابی است که کمترین هزینة برنامه‌ریزی و بهره‌برداری را در هر دو شبکه متحمل کند. هزینه‌های مسئله شامل هزینة نصب و ار...

[ 2 ] - Active Distribution Networks Restoration after Extreme Events

After extreme events such as floods, thunderstorms, blizzards and hurricanes there will be devastating effects in the distribution networks which may cause a partial or complete blackout. Then, the major concern for the system operators is to restore the maximum critical loads as soon as possible by available generation units.  In order to solve this problem, this paper provides a restoration s...