شهلا سالونه

دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران.

[ 1 ] - بررسی راهبردهای رشد بازار کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان ایرانی

بسیاری از کارآفرینان، سیاست گذاران و محققان ،رشد کسب و کار را به عنوان یک پیامد کلیدی از شرکت های جدید و جوان در نظر می گیرند. اما چرا بعضی از شرکت ها همچنان به ایجاد اشتغال و پیدا کردن راه حل های نوآورانه برای مشکلات قدیمی ادامه می دهند.در حالیکه دیگر شرکت ها کوچک باقی می مانند.درک بهتر عوامل مهم بر رشد زنان کارآفرین، به آنها برای موفقیت در کسب و کار خود کمک خواهد کرد. <span...

[ 2 ] - طراحی الگوی رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان ایران (مطالعه موردی استان های منتخب)

رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان یک حوزه تحقیقاتی در سالهای اخیر مورد توجه دانشگاهیان و سیاست گذاران زیادی قرار گرفته است. دراین پژوهش ما به دنبال آن هستیم تا عوامل موثر بر رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان را شناسایی نماییم. این پژوهش از لحاظ ماهیت ، مبتنی بر رویکرد آمیخته کیفی – کمی و با طرح ترکیبی متوالی اکتشافی انجام شده است . در مرحله اول،با 15 نفر از خبرگان در امور بازاریابی و کسب ...