کتایون پورمهدی

استادیار، گروه مدیریت دولتی،واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

[ 1 ] - طراحی الگوی رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان ایران (مطالعه موردی استان های منتخب)

رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان یک حوزه تحقیقاتی در سالهای اخیر مورد توجه دانشگاهیان و سیاست گذاران زیادی قرار گرفته است. دراین پژوهش ما به دنبال آن هستیم تا عوامل موثر بر رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان را شناسایی نماییم. این پژوهش از لحاظ ماهیت ، مبتنی بر رویکرد آمیخته کیفی – کمی و با طرح ترکیبی متوالی اکتشافی انجام شده است . در مرحله اول،با 15 نفر از خبرگان در امور بازاریابی و کسب ...

نویسندگان همکار