محمد آخوندی درزی‌کلایی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

[ 1 ] - طراحی سونار دارای قابلیت حذف نویزهای آکوستیکی مداخله‌گر پس‌زمینه با استفاده از فیلترتطبیقی

نویز محیطی اقیانوس یک ویژگی مهم آکوستیکی است که از عوامل مؤثر و مهم در کاهش عملکرد سیستم‌های سونار است. نویز محیطی تحت تأثیر عواملی از قبیل وضعیت سطح (مانند مواج بودن، سرعت باد و...)، فضای بالای سطح، تغییرات و ساختار پوسته زمین در کف، رفتار جانوران آبزی و به‌ویژه نویزحاصل ازکشتیرانی است.استفاده از راه‌حل شکل‌دهی پرتو برای حذف نویز برای افزایش کارایی سیس...

نویسندگان همکار