حمید مسکرپور امیری

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

[ 1 ] - دسته‌بندی کور سیگنال‌های مدوله‌شده دامنه - فاز مبتنی بر روش بیشینه درست‌نمایی

تشخیص خودکار نوع مدولاسیون سیگنال دریافت‌شده، وظیفه اصلی یک گیرنده هوشمند است. این وظیفه زمانی که گیرنده اطلاعاتی در مورد سیگنال دریافتی و یا کانال ندارد، مشکل‌تر خواهد شد. در ابتدا، دسته‌بندی‌کننده بیشینه درست‌نمایی (ML) برای دسته‌بندی مدولاسیون‌های دامنه - فاز در محیط همدوس ارائه شده است. به‌خوبی مشخص است که دسته‌بندی‌کننده ML نیاز به آگاهی اولیه به برخی از پارامترهای سیگنال دریافتی و کانال (...

[ 2 ] - طراحی سونار دارای قابلیت حذف نویزهای آکوستیکی مداخله‌گر پس‌زمینه با استفاده از فیلترتطبیقی

نویز محیطی اقیانوس یک ویژگی مهم آکوستیکی است که از عوامل مؤثر و مهم در کاهش عملکرد سیستم‌های سونار است. نویز محیطی تحت تأثیر عواملی از قبیل وضعیت سطح (مانند مواج بودن، سرعت باد و...)، فضای بالای سطح، تغییرات و ساختار پوسته زمین در کف، رفتار جانوران آبزی و به‌ویژه نویزحاصل ازکشتیرانی است.استفاده از راه‌حل شکل‌دهی پرتو برای حذف نویز برای افزایش کارایی سیس...