ناهید شتاب بوشهری

استادیار رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

[ 1 ] - نقش نورون‌های آینه‌ای در سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی دریبل بسکتبال

مقدمه: تصویرسازی ذهنی مهارتی است که یک ورزشکار باید همواره بر روی آن کارکرده و در زمان مسابقه آن را با اعتمادبه‌نفس بالا در جهت رفع استرس و عملکرد بهتر بکار ببرد. هدف این پژوهش بررسی نقش نورون‌های آینه­ای در سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی دریبل بسکتبال است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است و با استفاده از طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون صورت گرفت. 30 دانشجوی دختر با روش نمونه‌گیری هدفمند با میانگی...

[ 2 ] - نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی بانوان از دیدگاه اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان

در این پژوهش به بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی بانوان از دیدگاه مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان پرداخته شده است. روش این تحقیق توصیفی و از نوعی پیمایشی می باشد. و داده های آن توسط پرسشنامه و به صورت میدانی جمع آوری شده است. جامعه تحقیق حاضر به تعداد 95 نفر، شامل رییس هیأت ها، نواب رییس هیأت ها، کارشناسان ورزش در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان می باشد.جامعه آمار...

[ 3 ] - ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان، انسجام گروهی و اضطراب رقابتی در لیگ برتر فوتسال بانوان

هیچ ورزشکاری بدون داشتن مربی آگاه و شایسته نمی‌تواند به موفقیت دست یابد. هدفپژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان، انسجام گروهی و اضطراب رقابتی در لیگ برتر فوتسال بانوان ایران بود. پژوهش ازنوع توصیفی- همبستگی و به روش میدانی انجام شده است. جامعة آماری شامل همة بازیکنان 11 تیم شرکت‌کننده در نهمین دورة مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان کشور در سال 93-1392 به تعداد 123 نفر بود. تمام اعضای ...

[ 4 ] - تأثیر سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی: بررسی نقش نورون‌های آینه‌ای

زمینه و هدف: تصویرسازی، فرآیندی شناختی است که نقش مهمی در برنامه‌ریزی و اجرای حرکات دارد و می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای یادگیری مهارت‌های حرکتی، بازآموزی حرکات و نیز موارد بالینی به کار رود. هدف از انجام پژوهش حاضر تأثیر سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی و بررسی نقش نورون‌های آینه‌ای می‌باشد. روش بررسی: این پژوهش به‌صورت نیمه‌تجربی با استفاده از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون انجام شد. 4...

[ 5 ] - بررسی زمان عکس‌العمل در تکلیف دوگانه همخوان و ناهمخوان اثر استروپ در سالمندان

چکیده زمینه و هدف: در دوره بی ­پاسخی روانشناختی دو محرک با فاصله نزدیک به هم ارائه می­شوند و به دو پاسخ سریع مورد نیاز است پاسخ به محرک دوم در این شرایط دچار تأخیر می­شود مخصوصاً اگر محرک­ های استروپ بکار برده شود این محرک­ ها به ظرفیت بالای از فرایند پردازش اطلاعات نیاز دارند. هدف از این مطالعه ارزیابی توجه انتخابی در سالمندان است.زمینه و هدف: در دوره بی‌پاسخی روان‌شناختی، دو محرک با فاصله نزدی...

[ 6 ] - ارتباط بین بهزیستی روان‌شناختی و استحکام روانی در سالمندان: نقش میانجی فعالیت بدنی

Objectives In recent years, psychology and psychotherapy have received particular attention, especially with regard to the elderly. As a direct consequence of the growing number of mental disorders among the elderly, it has become more important to identify factors affecting the mental health of the elderly. The purpose of this research was to study the relationship between psychological well-b...

[ 7 ] - تاثیر محدودسازی زمانی و سطح حرکتی بر دقت فضایی تکلیف سرعت-دقت فیتز هنگام حرکت با بخش‌های دیستال و پروگزیمال دست

مقدمه: ­هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محدودسازی زمانی و سطح­حرکتی بر دقت­فضایی تکلیف سرعت-دقت فیتز هنگام حرکت با بخش­های دیستال و پروگزیمال دست بود. روش: روش اجرای این پژوهش از نوع نیمه­تجربی واز لحاظ هدف بنیادی بود. جامعه آماری دانشجویان دختر راست­دست 19 تا 28 سال بودند. نمونه به روش نمونه­گیری در دسترس 20 نفر انتخاب شد. داده­های این پژوهش به وسیله نرم­افزار ضربه­زدن به هدف که توسط محقق، ساخت...

[ 8 ] - ارتباط وضعیت محل زندگی و فعالیت‌بدنی: نقش میانجی‌گری عوامل روانشناختی- اجتماعی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة وضعیت محل‌زندگی با فعالیت­بدنی و میانجی‌گری عوامل روان‌شناختی- اجتماعی بود. روش پژوهش از نوع پژوهش­های همبستگی و کاربردی بود. نمونة آماری پژوهش، 370 نفر از افراد مراجعه‌کننده به پارک­های سطح شهر اهواز برای انجام فعالیت­بدنی بود که به‌ روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامة پژوهشگرساخته بود که در دو بخش وضعیت محل­زندگی و عوامل روان‌شناختی-اجتماعی تنظیم شد...

[ 9 ] - تأثیر آرایش تمرینی و فراوانی بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آرایش تمرینی و فراوانی بازخورد بر یادگیری حرکتی پرتاب از بالای شانه کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی طراحی شد. به همین منظور، ابتدا توسط غربالگری از پرسش‌نامه رشدی ویلسون و همچنین سیاهه مشاهده حرکتی آموزگاران، از میان 330 دانش‌آموز پسر، تعداد 40 کودک دارای اختلال هماهنگی رشدی شناسایی و در این تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس-آزمون، همراه با آزمون های یاددار...

[ 10 ] - مدل‌سازی نقش تعاملی ساختار پارک‌ها، محل زندگی و فعالیت ‌بدنی (مطالعة موردی: ساکنان شهر اهواز)

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تعاملی ساختار پارک‌ها و وضعیت محل زندگی بر فعالیت ‌بدنی شهروندان اهوازی بود. روش پژوهش ازنوع پیمایشی و به‌لحاظ هدف، کاربردی بود. 370 نفر از افراد مراجعه‌کننده به پارک‌های سطح شهر اهواز برای انجام فعالیت ‌بدنی نمونة آماری پژوهش را تشکیل دادند که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامة پژوهشگرساخته بود که در دو بخش وضعیت محل زندگی (14 سؤال) و...

[ 11 ] - طراحی مدل عوامل مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان دبستانی به ورزش: یک پژوهش آمیخته

هدف از این تحقیق ارائۀ مدلی برای عوامل مؤثر بر گرایش دانش ­آموزان دبستانی به تربیت­ بدنی و ورزش در مدارس استان خوزستان بود. طرح پژوهش به شیوۀ آمیخته اکتشافی بود. شرکت­ کنندگان پژوهش در مرحلۀ کیفی شامل 25 نفر از خبرگان حوزۀ ورزش دانش­ آموزی استان خوزستان بودند که مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. داده­ های حاصل از مصاحبه به روش تئوری­ سازی داده­ بنیاد کدگذاری و تجزیه­ و­ تحلیل گردید. سپس پرسش‌نامه‌ا...

[ 12 ] - ارتباط سرمایة فکری با توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد حرفه‌ای کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی منتخب و موفق

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین سرمایة فکری با توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد حرفه­ای کارشناسان فدراسیون­های ورزشی بود. جامعة آماری این پژوهش کارشناسان هشت فدراسیون منتخب و موفق در بازی‌های المپیک وآسیایی به تعداد 203 نفر بودند. براساس جدول مورگان، 136 نفر به‌عنوان نمونة آماری درنظر گرفته شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، سه پرسش‌نامة استاندارد سرمایة فکری بونیتس (1999)،...

[ 13 ] - مدلسازی عوامل مؤثر بر فعالیت بدنی (مطالعه موردی: مراجعه کنندگان به پارک ها)

هدف اصلی پژوهش، مدلسازی عوامل مؤثر بر فعالیت بدنی افراد در پارک ها بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. نمونه آماری پژوهش شامل 370 نفر از افراد مراجعه کننده به پارک های سطح شهر اهواز جهت انجام فعالیت بدنی، بود. ابزاراندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که در سه بخش وضعیت محل زندگی، ساختار پارک ها و عوامل روانی-اجتماعی تنظیم شد که پس از تأیید روایی محتوا و سازه آن از طریق تحل...

[ 14 ] - تأثیر موسیقی بر یادگیری الگوهای فضایی و زمانی هماهنگی دودستی

مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی تأثیر موسیقی بر یادگیری الگوهای فضایی و زمانی حرکات هماهنگی‌دودستی بود. روش: ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل: دستگاه ‌هماهنگی‌ دودستی، مترونوم و دستگاه‌ پخش‌کننده موسیقی بود. آزمودنی‌های پژوهش 60 دانشجوی راست‌دست پسر بدون سابقه نواختن ‌ساز انتخاب شدند و در شش‌گروه 10­نفری در قالب سه آزمایش قرار‌گرفتند. گروه‌های اول، سوم و پنجم به ترتیب ترسیم متقارن دودستی، ترسی...