داریوش آتشکار

مربی، پژوهشکدة میوه‌های معتدله و سردسیری، مؤسسة تحقیقات علوم باغبانی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)، 31585، صندوق پستی 4119، کرج

[ 1 ] - تولید و ارزیابی مقدماتی پایههای دورگ رویشی سیب (Mallus domestica Borkh.)

سیب یکی از مهم‌ترین درختان میوة دانه‌دار در جهان است و توسعة باغ‌ها روی پایه‌های رویشی از اولویت‌های کشور است. به‌منظور دستیابی به پایه‌های رویشی سیب سازگار با شرایط خاک کشور، تلاقی‌های هدفمندی بین ژنوتیپ‌های سیب پاکوتاه بومی ایران (آزایش اصفهان و مربایی مشهد) به‌عنوان والد مادری و پایه‌های رویشی (M9، M27 و B9) به‌عنوان والد پدری، از سال1384 لغایت سال1387 انجام گرفت. ارزیابی‌های مقدماتی نتاج نا...

[ 2 ] - بررسی خصوصیات میوه شناسی و عملکردی برخی از ارقام سیب تیپ اسپور در کرج

به‌ منظور بررسی سازگاری و مطالعه صفات زایشی در برخی از ارقام سیب اسپور تایپ موجود در کلکسیون مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهش حاضر بر روی درختان پنج ساله 11 رقم  سیب پیوند شده بر پایه رویشی MM106 در سال‌های باغی1390 و 1391 انجام شد. صفات مورد اندازه‌گیری شامل چگونگی گل و میوه‌دهی، وزن میوه، طول میوه، قطر میوه، نسبت طول به قطر میوه، سفتی بافت میوه، اسیدیته، pH آب میوه، TSS و عملکرد میوه در درخت...

[ 3 ] - غربال‌گری برخی پایه‌های هیبرید انتخابی سیب برای تحمل به تنش خشکی بر اساس صفات مرتبط با فتوسنتز

به‌منظور ارزیابی تحمل به خشکی برخی پایه‌های هیبرید سیب، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 11 ژنوتیپ حاصل از برنامه اصلاح پایه‌های سیب شامل AR1 تا AR11 به­همراه پایه MM111 به‌عنوان شاهد متحمل در دو تیمار آبیاری 40 و 80 درصد ظرفیت زراعی اجرا شد. در این پژوهش فاکتورهای فیزیولوژیکی شامل: فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، تعرق،CO2  زیر­روزنه، کارایی مصرف آب، هدایت مزوفیلی، م...