حمید عبدالهی

دانشیار، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، کرج

[ 1 ] - فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز ریشۀ روشی برای ارزیابی تحمل به سبزروی ناشی از کمبود آهن در پایه‌های سیب (Malus domestica Borkh.)

به‌منظور ارزیابی دقیق تحمل به تنش کمبود آهن برخی از پایه­های رویشی سیب، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هجده تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پایه در شش سطح (M9، M26، M7،M25 ، MM106، MM111) و آهن در سه سطح (محلول غذایی نصف غلظت هوگلند به‌عنوان شاهد، هوگلند بدون آهن، هوگلند افزون بر بی‌کربنات) انتخاب شدند. پایه‌های رویشی سیب در گلدان­های20 لیتری حاوی پ...

[ 2 ] - مقایسه مقادیر فنل کل در بافت‌های برگ و میوه ژنوتیپ‌های به و بررسی تأثیر آن در مقاومت به بیماری آتشک

فنل‌ها از متابولیت‌های ثانویه مؤثر در تحمل به تنش‌های محیطی در گیاهان است و بافت‌های برگ و میوه درخت به منبع مهمی از این گروه ترکیبات محسوب می‌شوند. پژوهش اخیر با هدف بررسی میزان و تغییرات فنل در بافت‌های برگ و میوه ژنوتیپ‌های به منطقه اصفهان و ارتباط آن با تحمل به بیماری آتشک انجام شد.برای این منظور، دوازده ژنوتیپ گزینش شدهKVD4،SHA1 ، KVD3، PH2، ET1، NB3، KVD1، KM1، SVS1، SVS2،NB2 و شاهد رقم ا...

[ 3 ] - ارزیابی مقاومت ژنوتیپ هایی از درخت به (.Cydonia oblonga Mill) نسبت به بیماری آتشک. I. جداسازی، ارزیابی و گزینش جدایه های باکتری عامل بیماری (Erwinia amylovora)

بیماری آتشک (Fire blight) با عامل باکتریایی Erwinia mylovora (Burr.) Winslow et al. بیشترین اهمیت را در بین بیماری های درختان میوه دانه دار در بسیاری از کشورها دارد. در بین روش های مبارزه با بیماری، استفاده از ارقام متحمل یا مقاوم اقتصادی ترین و موثرترین روش محسوب می شود. در این تحقیق به منظور به کارگیری جدایه های باکتری در ارزیابی تحمل ژنوتیپ های درخت به (Cydonia oblonga Mill) نسبت به بیماری آ...

[ 4 ] - ارزیابی مقاومت ژنوتیپ هایی از درخت به (.Cydonia oblonga Mill) نسبت به بیماری آتشک. II. مقاومت ژنوتیپ ها نسبت به بیماری

بیماری آتشک (Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.) یکی از بیماری های مهم و مخرب درختان میوه دانه دار در ایران است و درخت به (Cydonia oblonga Mill.) بیش از سایر میزبان ها از این بیماری آسیب می بیند. طی یک دهه گذشته مقاومت تعدادی از ژرم پلاسم بومی و وارداتی سیب و گلابی موجود در کشور نسبت به بیماری آتشک در شرایط گلخانه ای و باغی مورد ارزیابی قرار گرفته است، بنابراین ارزیابی ژرم پلاسم درخت به ب...

[ 5 ] - غربال‌گری برخی پایه‌های هیبرید انتخابی سیب برای تحمل به تنش خشکی بر اساس صفات مرتبط با فتوسنتز

به‌منظور ارزیابی تحمل به خشکی برخی پایه‌های هیبرید سیب، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 11 ژنوتیپ حاصل از برنامه اصلاح پایه‌های سیب شامل AR1 تا AR11 به­همراه پایه MM111 به‌عنوان شاهد متحمل در دو تیمار آبیاری 40 و 80 درصد ظرفیت زراعی اجرا شد. در این پژوهش فاکتورهای فیزیولوژیکی شامل: فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، تعرق،CO2  زیر­روزنه، کارایی مصرف آب، هدایت مزوفیلی، م...

[ 6 ] - بررسی اثر متقابل نوع محیط‌ کشت و میزان تنظیم‌کننده رشد در ریزازدیادی پایه پررشد گلابی (Pyrus betulifolia)

به­منظور دست­یافتن به حداکثر پرآوری در محیط‌های کشت، می‌توان با توجه به نوع گونه گیاهی، از مقادیر مختلف نمک‌ها و تنظیم‌کننده‌های رشد استفاده نمود. در برخی مواقع اثر متقابل این مواد می‌تواند نتایج متفاوتی را بر میزان پرآوری گیاهچه‌ها، در شرایط درون‌شیشه‌ای در پی‌ داشته باشد. در این پژوهش تأثیر کاربرد دو محیط کشت پایه MS و QL در ریزازدیادی گلابی گونه Pyrus betulifolia مورد مطالعه قرار گرفت که بیش...

[ 7 ] - مقایسه روش‌های ارزیابی مقاومت به کلروز آهن در ترکیب‌های پیوندی سیب

کلروز آهن ناشی از آهک، از مشکلات مهم درختان میوه به­ویژه سیب در خاک­های آهکی می­باشد. این عارضه هر ساله خسارت زیادی به درختان میوه در این مناطق وارد می­سازد. تحقیق حاضر با هدف تعیین یک روش مناسب برای ارزیابی مقاومت پایه­ها و ارقام سیب در برابر تنش کلروز آهن انجام گرفت. بدین منظور آزمایشی به­صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک­های کامل تصادفی با 18 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل رقم (گلاب کهن...