محسن پیرمرادیان

دانشجوی سابق دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه | مربی، بخش تحقیقات گیاهان زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

[ 1 ] - فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز ریشۀ روشی برای ارزیابی تحمل به سبزروی ناشی از کمبود آهن در پایه‌های سیب (Malus domestica Borkh.)

به‌منظور ارزیابی دقیق تحمل به تنش کمبود آهن برخی از پایه­های رویشی سیب، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هجده تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پایه در شش سطح (M9، M26، M7،M25 ، MM106، MM111) و آهن در سه سطح (محلول غذایی نصف غلظت هوگلند به‌عنوان شاهد، هوگلند بدون آهن، هوگلند افزون بر بی‌کربنات) انتخاب شدند. پایه‌های رویشی سیب در گلدان­های20 لیتری حاوی پ...

[ 2 ] - تأثیر گوگرد‌ـ آهک، آمونیوم تیوسولفات و پروهگزادیون‌ـ کلسیم بر تنک میوه و بهبود ویژگی‌های کمّی و کیفی میوۀ هلو رقم رد هیون

عملیات تنک‌‌کردن برای تولید محصول با‌کیفیت در کشت هلو امری ضروری است. به‌دلیل هزینۀ بالای تنک دستی و ناکارآمدی تنک مکانیکی، تمایل به تنک شیمیایی رو به افزایش است. با هدف بررسی تأثیر گوگرد‌ـ آهک (6 درصد و 8 درصد (60 و 80 میلی‌لیتر در لیتر) و دوبار مصرف 6 درصد)، آمونیوم تیو‌سولفات (20 و 25 میلی‏لیتر در لیتر و دوبار مصرف 20 میلی‌لیتر در لیتر) و پروهگزادیون‌ـ کلسیم (آپوجی) (300 و 450 میلی‏گرم در لی...

[ 3 ] - مقایسه روش‌های ارزیابی مقاومت به کلروز آهن در ترکیب‌های پیوندی سیب

کلروز آهن ناشی از آهک، از مشکلات مهم درختان میوه به­ویژه سیب در خاک­های آهکی می­باشد. این عارضه هر ساله خسارت زیادی به درختان میوه در این مناطق وارد می­سازد. تحقیق حاضر با هدف تعیین یک روش مناسب برای ارزیابی مقاومت پایه­ها و ارقام سیب در برابر تنش کلروز آهن انجام گرفت. بدین منظور آزمایشی به­صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک­های کامل تصادفی با 18 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل رقم (گلاب کهن...

[ 4 ] - ارزیابی شاخص‌های رشدی، عملکرد و تناوب باردهی برخی ارقام سیب وارداتی در شرایط اقلیمی ارومیه

با هدف توسعه کشت ارقام جدید سیب، نهال­های سیب وارداتی (ایتالیا) از نظر ویژگی­های رشدی، عملکرد و کیفی میوه مورد ارزیابی قرار گرفتند. ترکیب­های پیوندی وارداتی شامل ارقام ردچیف، گالاشنیگا، فوجی­کیکو، فوجی، گالا روی پایه رویشی M9 و ارقام گلدن­دلیشز و رددلیشز روی پایه رویشی M9 به عنوان شاهد در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات باغبانی کهریز ارومیه مورد ارزیابی قر...