فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز ریشۀ روشی برای ارزیابی تحمل به سبزروی ناشی از کمبود آهن در پایه‌های سیب (Malus domestica Borkh.)

نویسندگان

  • محسن پیرمرادیان دانشجوی سابق دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه | مربی، بخش تحقیقات گیاهان زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
چکیده

به‌منظور ارزیابی دقیق تحمل به تنش کمبود آهن برخی از پایه­های رویشی سیب، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هجده تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پایه در شش سطح (M9، M26، M7،M25 ، MM106، MM111) و آهن در سه سطح (محلول غذایی نصف غلظت هوگلند به‌عنوان شاهد، هوگلند بدون آهن، هوگلند افزون بر بی‌کربنات) انتخاب شدند. پایه‌های رویشی سیب در گلدان­های20 لیتری حاوی پرلیت کشت شدند. به مدت دو ماه و نیم با محلول غذایی نصف غلظت هوگلند تغذیه شدند سپس تیمارهای بالا به مدت 8 هفته روی نهال­ها اعمال شد. pH زهکش،فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز ریشه، رشد شاخه، وزن تر و خشک برگ و ریشه، تورم ریشه‌های موئین، سبزینۀ (کلروفیل) کل برگ، غلظت آهن برگ و ریشه اندازه‌گیری شد. بنابر نتایج به‌دست‌آمده پایه‌های M9، M7 و M25 در مقایسه با پایه‌های M26،MM106 و MM111 میزان سبزروی (کلروزیس) برگ کمتری نشان دادند. میزان فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز تحت تأثیر تیمار 2 میکرو مول در لیتر آهن در پایه‌های M9، M7 و M25 از دیگر پایه‌ها بیشتر بود، افزون بر فعالیت بیشتر FCR پایه‌های M9، M7 و M25، آن‌ها تأثیر بیشتری در کاهش pH در محیط فراریشه (ریزوسفر) نسبت به سه پایۀ دیگر داشته‌اند. شاخص زیست‌توده (بیوماس) یعنی نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک شاخه در پایه‌های M9، M7 و M25 میزان‌های بیشتری را نشان دادند. بنابر نتایج این آزمایش به دلیل وجود همبستگی معنی‌دار بین روش اندازه‌گیری FCR با ریشه­های جداشده و شاخص‌های سبزینگی برگ، کاهشpH ریزوسفر و زیست‌توده این روش، روش مناسبی برای غربالگری پایه­های سیب متحمل به سبزروی ناشی از کمبود آهن نسبت به روش اندازه‌گیری FCR با ریشه­های متصل به گیاه کامل است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تولید و ارزیابی مقدماتی پایههای دورگ رویشی سیب (Mallus domestica Borkh.)

سیب یکی از مهم‌ترین درختان میوة دانه‌دار در جهان است و توسعة باغ‌ها روی پایه‌های رویشی از اولویت‌های کشور است. به‌منظور دستیابی به پایه‌های رویشی سیب سازگار با شرایط خاک کشور، تلاقی‌های هدفمندی بین ژنوتیپ‌های سیب پاکوتاه بومی ایران (آزایش اصفهان و مربایی مشهد) به‌عنوان والد مادری و پایه‌های رویشی (M9، M27 و B9) به‌عنوان والد پدری، از سال1384 لغایت سال1387 انجام گرفت. ارزیابی‌های مقدماتی نتاج نا...

متن کامل

Triterpenes and Phenolic Compounds in Apple Fruit (Malus domestica Borkh.)

Apple (Malus × domestica Borkh.), a popular and widely cultivated fruit world-wide, contains bioactive triterpenes and phenolic compounds with potentially valuable pharmacological functions. This thesis investigated the effects of pre-harvest and postharvest factors on concentrations of these bioactive compounds in apples. It also studied the effect of ozone treatment, before or during storage,...

متن کامل

Protein Changes during the Stratification of Malus domestica Borkh. Seed.

Apple seeds (Malus domestica Borkh. cv Golden Delicious) were stratified at 5 and 15 degrees C for various lengths, weighed, and soluble protein of axis and cotyledon tissue was analyzed by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis. Only seeds treated at 5 degrees C germinated; seeds treated at 15 degrees C did not germinate. Optimal germination required 63 days of stratificatio...

متن کامل

اثر بازدارندگی تنظیم کننده‌های رشد مختلف روی بیماری کپک آبی در ارقام سیب (Malus × domestica Borkh.)

میوه سیب (Malus × domestica Borkh.) هم به صورت مصرف تازه و هم در تولید محصولات فرآوری شده کاربرد فراوانی دارد. عموماً محصول برداشت شده پس از یک تا چند ماه انبارداری وارد بازار می‌شود که این باعث اهمیت محافظت محصول در مقابل بیماری‌های پس از برداشت (به خصوص در کشاورزی ارگانیک) شده است. یکی از این بیماری‌ها کپک آبی (Penicillium expansum) است که به دلیل گسترش بالا و تولید ...

متن کامل

تأثیر تغذیه بر عملکرد و آفتاب‌‌سوختگی سیب (Malus × domestica Borkh.) رقم رد ‌‌دلیشز

مدیریت نامناسب تغذیه و تنش‌‌های محیطی موجب کاهش عملکرد و افزایش برخی نابسامانی‌ها، به‌ویژه آفتاب‌‌سوختگی در میوه سیب می‌‌گردند. پژوهش حاضر با هدف بهبود عملکرد کمی و کیفی، تعیین بهترین غلظت عنصرهای کم‌مصرف و کاهش یا حذف نابسامانی آفتاب‌‌سوختگی با استفاده از کلسیم و بُر، در سیب ’رد دلیشز‘ انجام شد. در آزمایش اول، تأثیر تیمارهای مختلف کود مایع عنصرهای کم‌مصرف (آهن، روی و منگنز) بر عملکرد کمی و کیفی...

متن کامل

خصوصیات فیزیکی ‌و ارزش تغذیه‌ای ارقام زرد و قرمز سیب لبنانی (Malus, domestica Borkh) تولیدی لرستان

Background : Apples have been known as nutritious and natural medicines. The aim of this study was to determine the amounts of nutrients compounds of golden and red delicious apples produced in Lorestan, Iran. Materials and Methods: Apple cultivars were harvested from different locations throughout Lorestan province in September 2008. The samples were dried at 80 º C for two days. The dry mate...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 48  شماره 3

صفحات  655- 668

تاریخ انتشار 2017-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022