رسول خوش بین

گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران

[ 1 ] - مدیریت‌ریسک‌نقدینگی در عملیات بازار باز بین‌بانکی با معیار GlueVaR

با توجه به رایج شدن اعطای اعتبار بین‌ بانکی در قبال اخذ وثیقه در راستای شروع عملیات بازار باز (OMO) در ایران و ضرورت هرچه بیشتر مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها، در این تحقیق برای مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه‌های پرداخت بین‌ بانکی، از جامعه آماری داده‌های روزانه سامانه‌های نوین پرداخت در صنعت بانکداری و نمونه آماری سری زمانی مجموع مانده‌های داده‌های روزانه سامانه‌های پرداخت یک بانک ایرانی از تار...

نویسندگان همکار